22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
16. 10. 2019 - 12:00
večnamenska dvorana Osnovne šole Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 21. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Petra Požuna za hitrejšo neposredno preskrbo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnovarstvenih zavodov s cepivi

Predlog pobude

b. Pobude državnega svetnika Tomaža Horvata za ureditev cestne in kolesarske infrastrukture na območju občine Kanal ob Soči

Predlog pobud

c. Pobudi državnega svetnika Srečka Ocvirka v zvezi s statusom večnamenskih poti na visokovodnih nasipih in ob akumulacijskih bazenih hitroelektrarn na Spodnji Savi

Predlog pobud

d. Vprašanje državnega svetnika Petra Požuna glede javne razprave o osnutku Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

Predlog vprašanja 

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020), EPA 795-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), EPA 796-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) - nujni postopek, EPA 794-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) - druga obravnava, EPA 778-VIII 

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika – zakonodajna iniciativa

 

9. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – zakonodajna iniciativa

 

10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

  • Pobuda državnega svetnika Franca Kanglerja
  • Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k predlogu zakona bo objavljeno naknadno.  
  • Predlog zakonodajne iniciative Državnega sveta bo objavljen naknadno.

 

11. Predlog Dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o  osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,  107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o   posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju  vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18)

 

12. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Znakovni jezik za vse

Copyright 2018, Vse pravice pridržane