23. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
13. 11. 2019 - 12:00
v dvorani B, v prostorih Trgovinske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 22. redne seje ter 6. in 7. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika mag. Marka Zidanška za razvoj avtomatskega prevajalnika govorjene slovenščine v znakovni jezik in razpis raziskovalne naloge za razvoj ustreznega računalniškega programa

Predlog sklepa

b. Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila glede podaljšanja odpiralnega časa pisarne Finančne uprave RS v Črnomlju

Predlog sklepa

c. Pobuda državne svetnice Lidije Jerkič glede spremembe zakonodaje, ki bi Finančni upravi RS omogočila neposreden nadzor in sankcioniranje neizplačil in zamikov pri izplačilih  regresa za letni dopust

Predlog sklepa

d. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede izgradnje sežigalnice za živalske stranske proizvode v Sloveniji 

Predlog sklepa

e. Vprašanje in pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v program cepljenja in zaščite z zdravili 

Predlog sklepa

f. Vprasanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede možnosti pojasnila ponudbe v postopkih javnega naročanja, obligatorne narave izreka stranske sankcije izločitve iz postopkov javnega naročanja in vzpostavitve seznama ponudnikov

Predlog sklepa

g. Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede sanacije regionalne ceste na Rebrnicah med Razdrtim in Podnanosom

Predlog sklepa

h. Pobuda državne svetnice mag. Marije_Lah glede pridobitve pisnega mnenja pristojnega organa Evropske komisije o imenovanju zunanjega nadzornega organa za nadzor nad izvajanjem kodeksov ravnanja po 40. členu Splošne uredbe Evropske komisije 2016/678 o varstvu podatkov v zasebnem sektorju kot pogoju za potrditev navedenih kodeksov s strani nacionalnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov

Predlog sklepa

i. Vprašanje in pobuda državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna glede sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica

Predlog sklepa

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2018

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Banke Slovenije 2018 z letnim obračunom Banke Slovenije 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančnemu načrtu Banke Slovenije za leto 2019, EPA 808-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018, EPA 689-VIII

 

6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov

 

7. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2020 – redne seje

Copyright 2018, Vse pravice pridržane