26. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
18. 9. 2019 - 10:00
v Veliki dvorani na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Pobude za dopolnitev Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

 

2. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane