28. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
15. 4. 2020 - 13:00
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana, ali prek aplikacije CISCO Webex v obliki videokonference

SklicPredloga za razširitev z A1 in 5A točko*

Sedezni_red_drzavnih_svetnikov na 28. seji Državnega sveta


Predlog dnevnega reda:

 

A1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku Francu Kanglerju  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

1. Potrditev zapisnikov 26. redne, 10. izredne (1. korespondenčne) in 11. izredne (2. korespondenčne) seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca Vladi Republike Slovenije glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka

Predlog sklepa

b. Pobuda in vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem FIHO in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam (Priloga)

Predlog sklepa (Priloga) 

c. Vprašanje  Interesne skupine negospodarskih dejavnosti  glede poteka in financiranja projektov, ki se financiranjo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19)

Predlog sklepa  

Amandmaja_k_predlogu_sklepa

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani postopek, EPA 959-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) – skrajšani postopek, EPA 1000 - VIII

 

5. Predlog Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)

 

5A. Predlog Dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1E) *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 2019

 

7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

POPRAVEK  

 

* * *

 

Državne svetnice in državne svetnike prosim, da svojo odsotnost, morebitni kasnejši prihod ali predčasen odhod s seje Državnega sveta predhodno najavite do pričetka seje Državnega sveta na telefon 01 478 9799 ali po elektronski pošti na tjasa.krenn@ds-rs.si.

Prosimo, da se seje na sedežu Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Naprošamo vas tudi, da do torka, 14. 4. 2020, do 14. ure, sporočite, ali se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta ali videokonferenčno, na podlagi uporabe aplikacije CISCO Webex.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane