31. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
1. 7. 2020 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

1A.  Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

1B.  Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje:

 

a. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Ministrstvu za okolje in prostor glede sistemske ureditve klasifikacije delovnih prostorov umetniških ustvarjalcev

Predlog sklepa   

 

b. Vprašanje državnega svetnika Cvetka Zupančiča v zvezi z volitvami organov kmetijskih zadrug in veljavnostjo pravnih poslov in aktov omenjenih organov v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Predlog sklepa 

 

c. Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede določitve investitorja za pripravo in gradnjo južnega dela tretje razvojne osi - od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug

Predlog sklepa   

 

d. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za čimprejšnjo spremembo Zakona o urejanju prostora z namenom razbremenitve občinskega prostorskega načrta odvečnih vsebin in skrajšanja časa za izvedbo investicij

Predlog_sklepa  

 

e. Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede poenostavitev administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti

Predlog_sklepa   

 

 

3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019, EPA 1135-VIII

 

4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

 

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)

 

7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019

 

8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane