33. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2020 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitevSedežni_red


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Vprasanja državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi

Predlog sklepa

 

b. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede načrta izvedbe cepljenja proti COVID

Predlog sklepa

 

c. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja v zvezi s postopkom izdaje soglasja Zavoda RS za zaposlovanje v postopku pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo

Predlog sklepa

 

d. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova v zvezi s Pravilnikom o delih in opremi vozil

Priloga

Predlog sklepa

 

e. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba glede ureditve zemljiškonjižnega stanja glede lastništva javnega dobra in priprave pravnega akta glede javnega dobra v upravnih postopkih

Predlog sklepa

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1283-VIII

 

7.A Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

7.B Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

8. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane