38. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
8. 10. 2020 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2020 v obdobju januar–junij, EPA 1366-VIII

 

2. Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2019, (RZ2019), EPA 1367-VIII

 

3. Predlog Pobude za sprejem odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

 

4. Predlog Pobude za sprejem odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega  sveta za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnikov 37. redne in 15. izredne seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane