45. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
10. 11. 2021 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razsiritev*, Sedezni_red


Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Vprasanje državnega svetnika Samerja Khalila glede izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja

Predlog sklepa

 

2. Vprašanja državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede dopustnih omejitev svobode izražanja

Predlog sklepa

 

3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za vključitev invalidom prilagojenih nastanitvenih programov med nastanitvene socialnovarstvene programe v Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030 

Predlog sklepa

 

4. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za pripravo predloga novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Predlog sklepa

 

5. Vprasanje državnega svetnika Marjana Maučeca glede prekategorizacije lokalne ceste Lipovci-Bogojina ali dela te trase v državno regionalno cesto

Predlog sklepa

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga  obravnava, EPA 1972-VIII 

 

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII 

 

5.A Predlog Dodatnega mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A), EPA 2154-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 

 

7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 

 

9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 

 

10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane