46. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2021 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog_za_umik*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 45. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za dvig plač mladih zdravnikov, raziskovalcev in asistentov

Predlog sklepa

 

2. Pobuda_državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  za pripravo sprememb pravne ureditve, ki bodo uvedle denarno kazen za subjektivno odgovornost prenašalca nalezljive bolezni in denarno kazen za širjenje neresničnih informacij, škodljivih življenju 

Predlog sklepa

 

3. Vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske

Predlog sklepa

 

4. Vprašanji državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z dostopnostjo sodišč za gibalno in senzorno ovirane invalide

Predlog sklepa

 

5. Vprašanje in pobuda državne svetnice Bojane Potočan glede resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami

Predlog sklepa

 

6. Vprašanja državnega svetnika Marjana Maučeca glede porabe električne energije

Predlog sklepa

 

7. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca  za optimizacijo železniške proge na relaciji Ljubljana-Zidani most

Predlog sklepa

 

8. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča o omejitvi uporabe natrijevega nitrita v mesnopredelovalni industriji v korist splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev

Predlog sklepa

 

9. Vprašanja državnega svetnika Ladislava Rožiča glede pogojev za postavitev električnih polnilnic, skrbi za požarno varnost in zaščito objektov v primeru požarov, sproženih zaradi kratkega stika v električnih vozilih, in ustrezne opremljenosti gasilskih enot za gašenje tovrstnih požarov

Predlog sklepa

 

3. Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 

  • Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 so objavljeni na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
  • Partnerski sporazum za obdobje 2021-2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 bo predstavila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – druga obravnava, EPA 1759-VIII 

 

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII 

 

6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) – skrajšani postopek, EPA 2102-VIII *PREDLOG ZA UMIK

 

7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) - skrajšani postopek, EPA 2172-VIII 

 

8. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 

 

9. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane