47. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
26. 1. 2022 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicSedezni redObvestilo 7. tocka


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 46. redne in 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

1. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za podaljšanje obdobja overitve vodomerov s 5 na 8 let

Predlog sklepa

 

2. Pobuda Interesne skupine negospodarskih interesov za prenovo sistema podeljevanja štipendij

Predlog sklepa

 

3. Pobuda državnega svetnika Dušana Strnada glede upoštevanja lastnine krajevnih oziroma četrtnih skupnosti v povezavi z možnostjo kandidiranja občin na javnih pozivih in razpisih

Predlog sklepa

 

4. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi s komunikacijskim dodatkom iz 8. člena Zakona o osebni asistenci za gluhe in gluhoslepe uporabnike osebne asistence

Predlog sklepa

 

5. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev Inštituta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica 

Predlog sklepa

 

6. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s psihiatrično in drugo strokovno pomočjo otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju 

Predlog sklepa

 

7. Vprašanje in pobude državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s problematiko koroške železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja oziroma Pliberk

Predlog sklepa

 

8. Vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z ustreznostjo storitve financiranja storitev institucionalnega varstva v centrih za usposabljanje, delo in varstvo za osebe z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju s statusom invalida v primeru njihovega začasnega bivanja v domačem okolju

Predlog sklepa

 

9. Vprasanje državnih svetnikov Bojana Režuna in Francija Rokavca glede neizvajanja praktičnega dela vozniškega izpita v Idriji in Litiji

Predlog sklepa

 

10. Pobuda državnega svetnika Franja Naroločnika glede spremembe uporabe petega odstavka  5. člena Uredbe načrtu upravljanja voda za bodni območji Donave in Jadranskega morja

Predlog sklepa

 

11. Pobuda Interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov

Predlog sklepa

 

12. Pobuda Interesne skupine delodajalcev za sprejem interventnega ukrepa, ki bo povečal obseg ur upravičenca in delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela upokojencev

Predlog sklepa

 

13. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za spremembo sankcij, ki se lahko izrečejo osebam ob preseženih 18 kazenskih točkah zaradi prometnih prekrškov

Predlog sklepa

 

14. Vprasanji državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s povečanjem tveganja spontanih kot tudi umetnih prekinitev nepravilno potekajočih nosečnosti pri nosečnicah, cepljenih proti Covid-19

Predlog sklepa

 

15. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda Pokrajinski arhiv Murska Sobota

Predlog sklepa

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava, EPA 2296-VIII 

 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 

 

6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativ

 

7. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 

 

8. Predlog Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije 

 

9. Predlog Sklepa o umiku Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane