48. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
3. 9. 2021 - 11:00
mala dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1C) -skrajšani postopek, EPA 1953-VIII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) - druga obravnava, EPA 1511-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D) - skrajšani postopek, EPA 1993-VIII

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B) - skrajšani postopek, EPA 1997-VIII

 

5. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2020, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2020 in Finančni načrt in Načrt dela Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2021 in 2022 -EPA 1952-VIII

 

6. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2020, EPA 1995-VIII

 

7. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2020 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 202, EPA 1981-VIII

 

8. Poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2020, EPA 2007-VIII

 

9. Pobude in vprašanja

 

10. Potrditev zapisnikov 47. redne ter 23., 24., 25. in 26. izredne seje komisije

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane