49. seja Državnega sveta Republike Slovenije

15. 3. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 48. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-48zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika:1._tocka_zapisnik_27._izredne_seje.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Pobudi državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, v zvezi z ureditvijo postopkov ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, s poudarkom na ažuriranju seznama telesnih okvar: 2._tocka_pobudi_mddszem_in_mz_telesne_okvare_t.horvat.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_2ds-49sklep_k_pobudi_mddszem_in_mz_telesne_okvare_t.horvat.docx

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede izgradnje doma za starejše v občini Starše :2._tocka_pobuda_mddszem_izgradnja_doma_za_starejse_v_obcini_starse_r.matjasic.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_4ds-49sklep_k_pobudi_mddszem_izgr._doma_za_starejse_v_obcini_starse_r._matjasic.docx

- Pobudi državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z ureditvijo protipoplavne zaščite na desnem bregu Drave na območju občine Starše :2._tocka_pobuda_matjasic_-_protipoplavni_nasipi_obmocje_obcine_starse.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_6ds-49sklep_k_pobudi_izgradnja_protipoplavnih_nasipov_r._matjasic.docx

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2015

- Letni poročili bo predstavil Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča.

Spletna povezava: http://eca-publications.eu/audit-in-brief/2015-annual-reports/sl/

4. Delovni program Evropske komisije za leto 2017 in Bela knjiga o prihodnosti EU

- Delovni program in Belo knjigo bo predstavil Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

- Gradivo: 4._tocka_delovni_program_evropske_komisije.pdf

5. Predlog družinskega zakonika (DZ) – druga obravnava, EPA 1682-VII

- Predlog zakonika je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20. 12. 2016

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0985A147D40523C0C125808F004FBEFE&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 5._tocka_mnenje_komisije_k_predlogu_druzinskega_zakonikadz_epa_1682-vii.docx

Poročilo Odbora DZ za delo,družino,soc. zadeve in invalide z dop. predlogom zakonika: 5._tocka_porocilo_odbora_za_delo_druzino_soc.zadeve_in_invalide_k_epa_1682-vii.pdf

Predlog sklepa: 5._tocka_1ds-49sklep_predlog_druzinskega_zakonikaepa_1682-vii.docx

6. Predlog zakona o vajeništvu (ZVaj) - druga obravnava, EPA 1711-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 16. 1. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B0BE792250796E65C12580AA00407AAB&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 6._tocka_porocilo_komisjie_k_pz_o_vajenistvu_epa_1711-vii.docx

- Predlog sklepa: 6._tocka_10ds-49_sklep_k_pz_o_vajenistvu_epa_1711-vii.docx

7. Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15)

- Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce: 7._tocka_pobuda_kovsca_-_dopolnitev_zahteve_zzvzz_in_zpiz.pdf

- Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 7._tocka_porocilo_komisije_k_pobudi_dopoln._zahteve_za_oceno_ustavn._zzvzz_in_zpiz-2.docx

- Predlog sklepa: 7._tocka_7ds-49sklep_k_pobuda_za_dopolnitev_zahteve_za_oceno_ustavnosti_zzvzz_in_zpiz-2.docx

8. Sedemnajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2013, 2014 in 2015, EPA 1707-VII

- Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 12. 1. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE749C12580A60051C842&db=kon_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 8._tocka_porocilo_komisije_k_por.o_drzavnih_pomoceh_v_slo_za_leta_20132014_in_2015.docx

- Predlog sklepa: 8._tocka_3ds-49sklep_k_porocilu_o_drzavnih_pomoceh_v_slo_20132014_in_2015epa_1707-vii.docx

9. Zaključki posveta Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta: 9._tocka_porocilo_posvet_vajenistvo.docx

- Predlog sklepa: 9._tocka_8ds-49_sklep_k_zakljuckom_posveta_vajenistvo.docx

10. Zaključki posveta Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta: 10._tocka_porocilo_posvet_javna_raba_slovenscine.docx

- Predlog sklepa: 10._tocka_9ds-49_sklep_k_zakljuckom_posveta_javna_raba_slovenscine.docx

11. Zaključki posveta Reorganizacija centrov za socialno delo

- Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide z zaključki posveta: 11._tocka_porocilo_ksvdzi_posvet_o_reorganizaciji_csd.docx

- Predlog sklepa: 11._tocka_5ds-49sklep_k_zaklj._posveta_o_reorganizaciji_csd.docx

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane