5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
14. 3. 2018 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

1A.  Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije * RAZŠIRITEV

 

2.   Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

     - Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom  Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje:

a. Vprašanja državne svetnice Bojane Potočan glede regresnih zahtevkov

    Predlog sklepa

 

b. Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport in IS lokalnih interesov glede sredstev za opravljanje plačanega pripravništva

    Predlog sklepa

 

c. Pobuda državnega svetnika mag. Marka Zidanška glede porabe sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

   Predlog sklepa

 

d. Vprasanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z reševanjem vlog za podukrep M19.2 v okviru Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020

   Predlog sklepa

 

e. Vprasanje državnega svetnika Franca Goloba glede sofinanciranja umetniskih programov

   Predlog sklepa

 

f. Pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede izdaje potrdil A1 o cezmejnem izvajanju storitev

   Predlog sklepa

 

g. Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah

   Predlog sklepa

  

h.   Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča glede označevanja kruha

    Predlog sklepa

 

i. Pobuda državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede pravne ureditve statusa invalidov - funkcionarjev

  Predlog sklepa

 

3.    Predlog resolucije energetskega koncepta Slovenije (ReEKS), EPA 2670-VII

 

4.    Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18–28), EPA 2572-VII

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) – skrajšani postopek, EPA 2581-VII

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) - skrajšani postopek, EPA 2496-VII

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C) - skrajšani postopek, EPA 2570-VII

 

8.     Predlog zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) - druga obravnava, EPA  2300-VII 

 

9.    Terminski program dela Državnega sveta od maja do decembra 2018

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane