5. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
22. 3. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 2., 3. in 4. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) - druga obravnava, EPA 2625-VII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B) - skrajšani postopek, EPA 2573-VII

 

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B) - skrajšani postopek, EPA 2603-VII

 

5. Predlog zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B) - skrajšani postopek, EPA 2535-VII

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A) - skrajšani postopek, EPA 2543-VII

 

7. Predlog zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) - skrajšani postopek, EPA 2565-VII

 

8. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane