50. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

24. 5. 2017 - 12:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 49. redne in 11. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) – druga obravnava, EPA 1914-VII

3. Zaključki s posveta Prenova kulturno-političnega modela

4. Predlog za sprejem avtentične razlage 120., 121. In 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPR, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)

Copyright 2013, Vse pravice pridržane