51. seja Državnega sveta Republike Slovenije

17. 5. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 50. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-50zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_28._izredne_seje.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata, mag. prava, glede domnevnih kršitev pravic zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zvezi z odmero pokojnine

Vprašanja: 2._tocka_vprasanja_zpiz-krsitve_pravic_v_zvezi_z_odmero_pokojnine_horvatt.pdf

Predlog sklepa : 2._tocka_1ds-51sklep_k_vprasanjem_zpiz_krsitev_pravic_v_zvezi_z_odmero_pokojnine_t.horvat.docx

- Vprašanje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z delovanjem Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in potekom dela meddržavne komisije

Vprašanje: 2._tocka_vprasanje_komisije_za_gospodarstvo_vladi_glede_nek_ponovno_vpr._na_odg._vlade.docx

Predlog sklepa : 2._tocka_3ds-51sklep_k_vprasanju_nek.docx

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, glede spremembe Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17)

Pobuda: 2._tocka_pobuda_mddszem_sprememba_pravilnika_varstvo_pri_delu_r._matjasic.pdf

Predlog sklepa : 2._tocka_5ds-51sklep_k_pobudi_mddszem_pravilnik_varnost_pri_delu_r.matjasic.docx

- Vprašanja državnega svetnika Miloša Poholeta glede problematike nelegalno postavljenih objektov za oglaševanje

Vprašanja: 2._tocka_vprasanja_drzavnega_svetnika_m._pohole_-_objekti_za_oglasevanje_ob_cestah.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_9ds-51sklep_k_vprasanjem_drzavnega_svetnika_m._pohole_-_objekti_za_oglasevanje_ob_cestah.docx

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) – nujni postopek, EPA 1890-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 7. 4. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A223DB72211F2D44C12580FB0039886B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupina lokalnih interesov: 3._tocka_skupno_mnenje_is_in_komisije_k_spremembam_ziprs1718-a_epa_1890-vii.docx 

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 3._tocka_mnenje_komisije_k_pz_ziprs_2017_in_2018.docx 

- Poročila Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko z dopolnjenim predlogom zakona: 3._tocka_porocilo_odbora_dz_k_epa_1890-vii.pdf 

- Predlog sklepa :  3._tocka_4ds-51sklep_k_dopolnjenemu_pz_ziprs1718_epa1890-vii.docx

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) - skrajšani postopek, EPA 1861-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 24. 3. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2EDFF295E4F1C92AC12580ED003EB635&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 4._tocka_mnenje_komisije_k_spremembam_stanovanjskega_zakona_epa_1861-vii.docx 

- Poročila Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor z dopolnjenim predlogom zakona: 4._tocka_porocilo_odbora_dz_k_epa_1861-vii.pdf 

- Predlog sklepa : 4._tocka_2ds-51sklep_k_dopolnjenemu_pz_stanovanjskega_zakona_epa1861-vii.docx 

- Stališče z amandmajem Interesne skupine lokalnih interesov: 4._tocka_stalisce_z_amandmajem_is_lokalni_interesi.pdf

 

5. Predlog zakona o probaciji (ZPro) - druga obravnava, EPA 1849-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu dne 16. 3. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=13AF89DA66C545A1C12580E6004D9616&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za državno ureditev: 5._tocka_mnenje_komisije_k_pz_o_probaciji_epa_1849-vii.docx 

- Poročilo Odbora za pravosodje z dopolnjenim predlogom zakona: 5._tocka_porocilo_odbora_dz_k_epa_1849-vii.pdf

- Predlog sklepa: 5._tocka_11ds-51sklep_k_dopolnjenemu_predlogu_zakona_o_probaciji_epa_1849-vii.docx

 

6. Skupno poročilo o delu državnih tožilcev za leto 2016, EPA 1898-VII

- Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 13. 4. 2017

Spletna povezava:https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=62E6C37042440090C1258102003AD6A4&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev: 6._tocka_porocilo_k_porocilu_o_delu_drzavnih_tozilcev_za_leto_2016epa_1898-vii.docx

- Predlog sklepa: 6._tocka_12ds-51_sklep_k_skupnemu_porocilu_drzavnih_tozilstev_2016_epa_1898-vii.docx

 

7. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva za leto 2016, EPA 1768-VII

- Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 16. 2. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3404F87DF06D9107C12580C9004FA8E9&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev. 7._tocka_porocilo_k_porocilu_specializirano_drzavno_tozilstvo_2016_epa_1768-vii.docx 

- Predlog sklepa: 7._tocka_10ds-51sklep_k_porocilu_specializirano_drzavno_tozilstvo_2016_epa_1768.docx

 

8. Letno poročilo o poslovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) za leto 2016, EPA 1767-VII

- Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani DZ dne 16. 2. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0F1A0630281EBD97C12580C800514A8D&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za državno ureditev: 8._tocka_porocilo_k_porocilu_posebnega_oddelka_2016_epa_1767-vii.docx 

- Predlog sklepa: 8._tocka_8ds-51_sklep_k_porocilu_posebnega_oddelka_za_2016_epa_1767-vii.docx

 

9. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016, EPA 1899-VII

- Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 14. 4. 2017

Spletna povezava:https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=67BFA1D083E7E469C1258102003BDB78&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:  9._tocka_porocilo_letno_porocilo_zpiz_za_2016.docx 

Predlog sklepa: 9._tocka_6ds-51sklep_k_letnemu_porocilu_zpiz_za_2016_epa_1899-vii.docx

 

10. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2016, EPA 1916-VII

- Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 20. 4. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1FA7C23C26674BB6C12581080055988B&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 10._tocka_porocilo_redno_letno_porocilo_zagovornika_nacela_enakosti_za_2016.docx

Predlog sklepa: 10._tocka_7ds-51sklep_k_rednemu_porocilu_zagovor._nacela_enakosti_za_2016_epa_1916-vii.docx

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane