53. seja Državnega sveta Republike Slovenije

5. 7. 2017 - 12:00
Mestna občina Maribor

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 52. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-52zapisnik.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z novimi prostori za Mariborsko knjižnico

Pobuda: 2._tocka_pobuda_drzavnega_svetnika_r._matjasica_v_zvezi_z_lokacijo_za_novo_mariborsko_knjiznico.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_2ds-53_sklep_k_pobudi_r.matjasic_-_novi_prostori_za_mariborsko_knjiznico.docx

- Pobuda državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z zaščito vodnega vira Vrbanski plato

Pobuda: 2._tocka_pobuda_drzavnega_svetnika_r._matjasica_v_zvezi_z_zascito_vodnega_vira_vrbanski_plato.pdf

Predlog sklepa:2._tocka_3ds-53_sklep_k_pobudi_r._matjasica_v_zvezi_z_zascito_vodnega_vira_vrbanski_plato.docx

- Vprašanje državnega svetnika Rudija Matjašiča, mag. posl. ved, v zvezi z obveznostmi Mestne občine Maribor iz naslova koncesijske pogodbe s Športnim centrom Pohorje v stečaju

Vprašanje: 2._tocka_vprasanje_r._matjasica_v_zvezi_z_obveznostmi_momb_iz_naslova_koncesijske_pogodbe_s_scp.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_4ds-53sklep_k_vprasanju_r._matjasica_v_zvezi_z_obveznostmi_momb_iz_naslova_koncesijske_pogodbe_s_scp.docx

- Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z dolgotrajnimi denacionalizacijskimi postopki

Pobuda: 2._tocka_pobuda_k._za_gospodarstvo_dolgotrajni_denac._postopki.docx

Predlog sklepa: 2._tocka_6ds-53_sklep_k_pobudi_k._za_gospodarstvo_dolgotrajni_denac._postopki.docx

- Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi

Vprašanje: 2._tocka_vprasanje_s._khalila_-_3._razvojna_os.docx

Predlog sklepa: 2._tocka_10ds-53_sklep_k_vprasanju_s._khalila_v_zvezi_s_terminskim_planom_izgradnje_juznega_dela_3._razvojne_osi.docx

 

- Pobuda državnega svetnika Alojza Glavača glede dvojezičnega poslovanja državnih organov na lokalni ravni, izven narodnostno mešanega območja občin

Pobuda: 2._tocka_pobuda_alojz_glavac_-_glede_dvojezicnosti_upravne_overitve.docx

Predlog sklepa: 2._tocka_10ds-53_sklep_k_pobudi_a._glavac_-_glede_dvojezicnosti_upravne_overitve.docx

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) – druga obravnava, EPA 1930-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 21. 4. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=84EA6BD57484FD64C1258109004FC263&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 3._tocka_mnenje_novela_z._o_zdravstven_dejavnosti_zzdej_k_epa_1930-vii_.docx

- Predlog sklepa: 3._tocka_7ds-53sklep_k_noveli_z.o_zdrav._dejavnosti_zzdej-k_epa_1930-vii.docx

 

4. Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) – druga obravnava, EPA 1897-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 14. 4. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1D63A3336E3390C0C1258102003C40F1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 4._tocka_mnenje_k_pz_zgodnja_obravnava_otrok_s_posebnimi_potrebami_epa_1897-vii.docx

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona: 4._tocka_porocilo_odbora_dz_k_dopolnjenemu_pz_epa_1897-vii.pdf

- Predlog sklepa: 4._tocka_8ds-53_sklep_k_pz_o_celostni_zgodnji_obravnavi_predsolskih_otrok_s_pp_epa_1897-vii.docx

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A) - skrajšani postopek, EPA 2017-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 2. 6. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F981B863C573DF99C12581330040E4D1&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 5._tocka_mnenje_k_pz_o_cestninjenju_epa_2017-vii.docx

- Poročilo Odbora DZ k dopolnjenemu predlogu zakona: 5._tocka_porocilo_odbora_dz_dopolnjenim_pz_epa_2017-vii.pdf

- Predlog sklepa: 5._tocka_5ds-53sklep_k_dop._pz_o_cestninjenju_epa_2017-vii.docx

 

6. Pobuda za sprejem predloga avtentične razlage 120., 121. in 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPR, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)

- Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča: 6._tocka_pobuda_avtenticna_razlaga_zofvi_bozic.pdf

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:6._tocka_porocilo_k_obravnavi_pobude_avtenticne_razlage_120.121.122._clena_zofvi.docx

- Predlog: 6._tocka_1ds-53sklep_avtenticna_razlaga_zofvi.docx

 

7. Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716-ZPPDej)

- Pobuda državnega svetnika Jerneja Verbiča: dopolnitev_zahteve_za_oceno_ustavnosti_-_pogrebne_in_pokopal._dej.docx

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 7._tocka_porocilo_komisije_k_dopolnitvi_zahteve_za_presojo_ustavnosti_z.o_pogreb.in_pokop.dej_.docx

- Predlog zahteve: 7._tocka_9ds-53_sklep_k_dop._zahteve_za_presojo_ustavnosti_z.o_pogreb.in_pokop.dej_.docx

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane