54. seja Državnega sveta Republike Slovenije

13. 9. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 53. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-53zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 31. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_31._izredne_seje.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

- Pobude državnega svetnika dr. Zorana Božiča v zvezi z načrtovanjem in izgradnjo tretjega voznega pasu avtoceste na odseku Vrhnika – Razdrto do leta 2025, za načrtovanje tretjega voznega pasu na ž drugih odsekih slovenskih avtocest in za načrtovanje hitre železnice na odseku Nova Gorica – Ptuj

Pobude: 2._tocka_pobude_z._bozica_za_izgradnjo_tretjega_pasu_na_slovenskih_ac_in_zelezniske_povezave_ng-ptuj.pdf

Predlog sklepa : 2._tocka_5ds-54_sklep_k_pobudi_dr._z._bozic_-_odsek_vrhnika_-_razdrto.docx

- Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z razkrivanjem lastniških verig kapitalskih družb in z dostopnostjo podatkov javnosti o dejanskih lastnikih

Pobuda: 2._tocka_pobuda_komisije_glede_razkitja_lastnistva.pdf

Predlog sklepa : 2._tocka_9ds-54_sklep_k_pobudi_k._za_gospodarstvo_-_razkrivanje_lastniskih_verig_kapitalskih_druzb.docx

- Vprašanje državnega svetnika Jerneja Verbiča glede plačila dohodnine za parkirnino

Vprašanje: 2._tocka_vprasanje_j.verbic_-_glede_placila_dohodnine_za_parkirnino.pdf

Predlog sklepa : 2._tocka_6ds-54_sklep_k_vpr._j._verbic_-_glede_placila_dohodnine_za_parkirnino.docx

- Na klop boste prejeli pobudo Mandatno-volilne komisije za dopolnitev Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - druga obravnava, EPA 1984-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 19. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B2B76928FB3A9369C12581250045B194&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:3._tocka_mnenje_novela_z._o_pacient._pravicah_zpacp-a_epa_1984-vii.docx

- Poročilo Odbora DZ za zdravstvo: 3._tocka_porocilo_odbora_za_zdravstvo_k_noveli_zpacp-a_epa_1984-vii.pdf

- Predlog sklepa: 3._tocka_10ds-54sklep_k_noveli_z._o_pac.pravicah_zpacp-a_epa_1984-vii.docx

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) - druga obravnava, EPA 2015-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 2. 6. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B45D3C37CB17C171C125813300402876&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 4._tocka_mnenje_novela_z._o_socialnem_varstvu_zsv-h_epa_2015-vii.docx

- Poročilo Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide: 4._tocka_porocilo_odbora_za_delo_k_noveli_zsv-h_epa_2015-vii.pdf

- Predlog sklepa : 4._tocka_11ds-54sklep_k_noveli_z._o_soc._varstvu_zsv-h_epa_2015-vii.docx

5. Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) – druga obravnava, EPA 2001-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 26. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9D5B3A297CDE4D25C125812C0042D86C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 5._tocka_mnenje_k_pz_o_urejanju_prostora_epa_2001-vii.docx

- Predlog sklepa: 5._tocka_1ds-54_sklep_k_pz_o_urejanju_prostora_epa_2001-vii.docx

6. Predlog gradbenega zakona (GZ) – druga obravnava, EPA 1985-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 19. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1A30258F5E552525C1258125004B0D4B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 6._tocka_mnenje_k_predlogu_gradbenega_zakona_epa_1985-vii.docx

- Predlog sklepa: 6._tocka_2ds-54_sklep_k_predlogu_gradbenega_zakona_epa_1985-vii.docx

7. Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) – druga obravnava, EPA 1983-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 19. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5A883AC13683F400C1258125004C9668&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 7._tocka_mnenje_k_pz_o_arhitekturi_in_inzenirski_dejavnosti_epa_1983-vii.docx

- Predlog sklepa: 7._tocka_3ds-54_sklep_k_predlogu_o_arhitekturni_in_inzenirski_dejavnosti_epa_1983-vii.docx

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) - skrajšani postopek, EPA 2133-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora dne 17. 7. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA0A471D16E14C66C12581600049C228&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 8._tocka_mnenje_k_pz_zujik-g_epa_2133-vii.docx

- Predlog sklepa: 8._tocka_8ds-54_sklep_k_pz_o_uresnicevanju_javnega_interesa_za_kulturo_epa_2133-vii.docx

9. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2016, EPA 2088-VII

- Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora dne 30. 6. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2F79DC7FEDE4A3CAC125814F0043AF67&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 9._tocka_mnenje_k_letnemu_por._odbora_za_fin._stabilnost_2016_epa_2088-vii.docx

- Predlog sklepa: 9._tocka_7ds-54_sklep_k_porocilu_odbora_za_financno_stabilnost_2016_epa_2088-vii.docx

10. Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2018 in 2019

- Predlog sklepa: 10._tocka_4ds-54dopis_k_financno_-_kadr.nacrtu.docx

- Predlog finančnega in kadrovskega načrta:10._tocka_13ds-54_predlog_kadrovskega_nacrta_za_leti_2018_in_2019.docx

 10. TOČKA - 8139 Drugi odhodki za delo.pdf 10. TOČKA - Hierarhija ciljev in kazalnikov po politikah.pdf 10. TOČKA - Obrazlozitev posebnega dela 2018.pdf 10. TOČKA - Obrazlozitev posebnega dela 2019.pdf 10. TOČKA - Obrazlozitev predloga proračuna RS za Državnisvet 2018.pdf 10. TOČKA - Obrazlozitev predloga proračuna RS za Državnisvet 2019.pdf 10. TOČKA - Predlog finančnega načrta DS l. 2018 in 2019- tabelarni del.pdf 10. TOČKA Mnenje Sindikata DS k predlogu kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2018 in 2019.pdf 10. TOČKA 13ds-54 (PREDLOG kadrovskega načrta za leti 2018 in 2019).docx

10._tocka_-_8139_drugi_odhodki_za_delo.pdf

10._tocka_-_hierarhija_ciljev_in_kazalnikov_po_politikah.pdf

10._tocka_-_obrazlozitev_posebnega_dela_2018.pdf

10._tocka_-_obrazlozitev_posebnega_dela_2019.pdf

10._tocka_-_obrazlozitev_predloga_proracuna_rs_za_drzavnisvet_2018.pdf

10._tocka_-_obrazlozitev_predloga_proracuna_rs_za_drzavnisvet_2019.pdf

10._tocka_-_predlog_financnega_nacrta_ds_l._2018_in_2019-_tabelarni_del.pdf

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane