55. seja Državnega sveta Republike Slovenije

11. 10. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 54. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-54zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 32. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_32._izredne_seje.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

- Pobuda Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalni interesov glede problematike postavljanja objektov za oglaševanje ob cestah

Pobude:  2._tocka_pobude_klsrr_in_is_lokalcev_glede_ureditve_podrocja_oglasevanja.pdf

Predlog sklepa : 2._tocka_2ds-55sklep_k_pobudam_k.za_lokalno_in_is_lokalci_-_oglasevanje.docx 

Pobuda podpredsednika Državnega sveta Branka Šumenjaka v zvezi z reševanjem finančnih obveznosti Doma starejših občanov v Gornji Radgoni

Pobuda: 2._tocka_pobuda_podpredsednika_ds_b.sumenjaka_-_dom_starejsih_obcanov_v_gornji_radgoni.pdf

Predlog sklepa: 2._tocka_4ds-55sklep_k_pobudi_sumenjak_-_dom_starejsih_gornja_radgona.docx

- Pobude in vprašanja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih

Pobude in vprašanja: 2._tocka_pobude_klsrr_in_is_lokalcev_glede_izvajanja_zjn-3.docx

Predlog sklepa: 2._tocka_7ds-55_sklep_pobude_klsrr_in_is_lokalcev_glede_izvajanja_zjn-3.docx

3. Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1981-VII

- Poročilo je bilo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora dne 19. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=11FC8307CF28C737C12581250047D79C&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Informacija o realizaciji priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi enaindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2015 in Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na dvaindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2016 ter Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2016 (Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju) so bili na spletni strani Državnega zbora objavljeni dne 28. 7. 2017 in ste jih prejeli po elektronski pošti.

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=F66EE02E9CF84BA4C125816B0039E04D&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Skupno mnenje Komisije za državno ureditev (pristojna komisija) in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (zainteresirana komisija):

3._tocka_mnenje_22._porocilo_varuha_clov.pravic_za_2016_epa_1981-vii.docx

- Predlog sklepa: 3._tocka_1ds-55sklep_k_22.porocilu_varuha_clov._pravic_za_2016_epa_1981-vii.docx

4. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A), EPA 2255-VII

- Predlog sprememb proračuna je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora dne 29. 9. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=48E841DDA5998BD6C12581AA005A6E03&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov: 4._in_5._tocka_skupno_porocilo_klsrr_in_is_lokalcev_proracun_epa_2255-vii_in_2256-vii.docx

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 4._tocka_porocilo_komisije_k_predlogu_sprememb_proracuna_2018_epa_2255-vii.docx

Predlog sklepa: 4._tocka_11ds-55sklep_k_proracunu_za_leto_18._epa_2255-vii.docx

5. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), EPA 2256-VII

- Predlog proračuna je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora dne 29. 9. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4B2D4DC780195072C12581AA005B7257&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov: 4._in_5._tocka_skupno_porocilo_klsrr_in_is_lokalcev_proracun_epa_2255-vii_in_2256-vii.docx

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 5._tocka_porocilo_komisije_k_predlogu_proracuna_2019_epa_2256-vii.docx

Predlog sklepa: 5._tocka_12ds-55sklep_k_proracunu_za_leto_19_epa_2256-vii.docx

6. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - nujni postopek, EPA 2253-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora dne 29. 9. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=215C156D0382CEABC12581AE00486F45&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov: 6._tocka_skupno_porocilo_k_pz_proracunov_rs_za_leti_18_in_19_epa_2253-vii.docx

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:6._tocka_porocilo_komisije_za_gosp._k_ziprs_2018_in_2019_epa_2253-vii.docx

Predlog sklepa: 6._tocka_13ds-55sklep_k_ziprs_2018_in_2019_epa_2253-vii.docx

7. Predlog zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) - druga obravnava, EPA 2087-VII

- Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora z dne 30. 6. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=589C9404D21C59A1C125814F003FFF70&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov: 7._tocka_skupno_porocilo_klsrr_in_is_lokalcev_k_pz_o_financiranju_obcin_epa_2087-vii.docx

- Predlog sklepa: 7._tocka_10ds-55sklep_k_pz_o_financiranju_obcin_epa_2087-vii-lekt.docx

8. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2016, EPA 2187-VII

- Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora dne 8. 9. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=3794997BB63F8850C1258195004A79EC&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 8._tocka_porocilo_komisije_k_porocilu_o_stanju_dolga_2016_epa_2187-vii.docx

- Predlog sklepa: 8._tocka_5ds-55sklep_porocilu_o_davcnem_dolgu_2016_epa_2187-vii.docx

9. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016, EPA 1968-VII

- Letno poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora z dne 15. 5. 2017

Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=320F4FF4D5CFFC2BC1258122004247BD&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za državno ureditev: 9._tocka_mnenje_na_letno_porocilo_o_ucinkovitosti_sodisc_2016_epa_1968-vii.docx

- Predlog sklepa: 9._tocka_8ds-55sklep_k_letnemu_porocilu_o_ucinkovitosti_in_uspesnosti_sodisc_2016_epa_1968-vii.docx

10. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu

- Pobuda državnega svetnika Draga Ščernjaviča: zakonodajna_iniciativa_-_zakon_o_zavarovalnistvu.pdf

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 10._tocka_porocilo_komisije_k_pobudi_zakonodajna_iniciativa_-_z._o_zavarovalnistvu.docx

Stališče Interesne skupine delojemalcev: 10._tocka_stalisce_delojemalcev_k_zakonodajni_iniciativi_-_z.o_zavarovalnistvu.docx

Predlog sklepa: 10._tocka_6ds-55sklep_k_zakonodajni_iniciativi_-_z._o_zavarovalnistvu.docx

10A. Pobuda za sprejem Predloga zakona o ureditvi lastništva javnih cest

- Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov za sprejem predloga zakona: 10a_-_predlog_zakona_o_ureditvi_lastnistva_javnih_cest.docx

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 10a._tocka_porocilo_komisije_k_zakonodajni_pobudi_za_ureditev_lastnistva_javnih_cest.docx

- Predlog zakonodajne iniciative: 10a._tocka_9ds-55sklep_k_zakonodajni_iniciativi_-_z._o_ureditvi_lastnistva_javnih_cest.docx

11. Zaključki posveta Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta: 11._tocka_porocilo_k_zakljuckom_s_posveta_znanost_in_tehnologija_v_slo_junij2017-redakcija.docx

- Predlog sklepa: 11._tocka_3ds-55sklep_k_zakljuckom_posveta_-_zanost_in_tehnologija_v_sloveniji.docx

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane