69. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

9. 3. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 67. in 68. seje komisije

2. Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15)

3. Zaključki posveta Reorganizacija centrov za socialno delo

Copyright 2013, Vse pravice pridržane