7. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
6. 6. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2017 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2018, EPA 2800-VII

 

 

2. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2017, EPA 2730-VII 

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnika 4. redne seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane