71. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

4. 5. 2017 - 14:00
soba 209/II

Dnevni red:

1.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) – nujni postopek, EPA 1890-VII

2.    Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1885-VII

3.    Pobude in vprašanja

4.    Potrditev zapisnika 69.  seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane