72. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

24. 5. 2017 - 14:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C) – skrajšani postopek, EPA 1931-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu – skrajšani postopek, EPA 1966-VII

3. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII

4. Pobude in vprašanja

5. Potrditev zapisnikov 70. in 71. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane