73. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

31. 5. 2017 - 14:00
soba 212/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) – druga obravnava, EPA 1808-VII

2. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane