79. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

15. 11. 2017 - 14:00
soba 212 / II

 

Dnevni red:

1. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) – druga obravnava, EPA 2138-VII

2. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016, EPA 2307-VII

3. Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2257-VII

4. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za leto 2017

5. Pobude in vprašanja

6. Potrditev zapisnika 78. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane