8. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
8. 1. 2019 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) - skrajšani postopek, EPA 291 – VIII

 

3. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 za leti 2016 in 2017, EPA 322-VIII

 

4. Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

5. Poročilo o delu Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za leto 2018 *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane