82. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

28. 9. 2017 - 14:00
soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 80. seje komisije

2. Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, EPA 2178-VII – kot zainteresirano delovno telo

3. Letno poročilo Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2172-VII

4. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2016, EPA 2173-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane