93. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

3. 4. 2017 - 14:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G) - skrajšani postopek, EPA 1760-VII

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (ZRPPR1015-B) - skrajšani postopek, EPA 1805-VII

4. Letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 za leto 2015, EPA 1845-VII

5. Potrditev zapisnika 92. seje komisije

6. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane