Državni svet vložil zahtevo za presojo ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na pobudo državne svetnice Bojane Potočan na 31. seji, 1. 7. 2020, sprejel zahtevo za presojo ustavnosti drugega odstavka Gradbenega zakona. Državni svet je zahtevo sprejel, ker ocenjuje, da je obstoječa ureditev v nasprotju z načelom pravne države (2. člen Ustave) in načelom enakega varstva pravic (22. člen Ustave) ter posega v pravico do sodnega varstva (23. člen Ustave), pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave), pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in pravico do nedotakljivosti stanovanja (36. člen Ustave).  Gradbeni zakon namreč v drugem odstavku 5. člena določa, da se odstranitev objekta lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje. Odstranitev objekta se tako uvršča med tipe gradbenih del, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje. Za odstranitev objekta ni potrebno gradbeno dovoljenje ne glede na to, za kakšno vrsto objekta gre (enostaven objekt, manj zahteven objekt, nezahteven objekt ali zahteven objekt). To posledično pomeni, da se ne vodi upravni postopek, ki bi vsem potencialno prizadetim subjektom omogočal udeležbo v postopku, v katerem bi se ugotavljala vsa dejstva, pomembna za izdajo pravilne in zakonite odločbe, ter jim s tem dajalo možnost za uveljavitev svojih pravic in pravnih koristi. Ker je v zadnjih časih opazen trend priseljevanja v večja mesta, to posledično pripelje do številčnejših območij goste poselitve, kjer so stavbe v neposredni bližini ali pa se celo stikajo preko skupnih sten. V mestnih jedrih večjih mest, kjer prevladuje starejša gradnja, je za posamezne objekte značilna slabša statična stabilnost, kar predstavlja oviro za njihovo varno odstranitev. Problematika odstranitve objektov postaja torej vedno bolj pereča, trenutno veljavna ureditev pa ne nudi primernih orodij za zaščito pravnega interesa oseb, ki so z odstranitvijo objekta lahko neposredno prizadete, kar se vedno bolj kaže tudi v praksi.

Zahteva za presojo ustavnosti

Copyright 2018, Vse pravice pridržane