Razglasitev odločitve Ustavnega sodišča

Printer-friendly version

Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor z načelom pravne države.

Državni svet je v začetku leta 2015 na Ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavne skladnosti Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in Zakona o volitvah v Državni zbor v delih, ki se nanašajo na določitev območij volilnih okrajev, glede pravil kandidiranja nestrankarskih kandidatov in kandidatov političnih strank ter zagotavljanja odločilnega vpliva volivcev na dodelitev mandatov kandidatom.

Ustavno sodišče je odločilo, da volilne enote in volilni okraji, kot jih določa 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, ne izpolnjujejo kriterijev iz 20. člena Zakona o volitvah v Državni zbor. Od sprejetja zakonov do danes so se povečale razlike med volilnimi okraji in volilnimi enotami glede izpolnjevanja zakonskih kriterijev. Tako niso več izpolnjeni kriteriji, da se enega poslanca voli na približno enako število prebivalcev, volilni okraji niso več oblikovani  na način, da je v vsakem približno enako število prebivalcev, da obsegajo območje ene ali več občin, prav tako pa niso upoštevane geografska zaokroženost, skupne kulturne in druge značilnosti volilnih enot in volilnih okrajev. Zaradi neizpolnjevanja teh kriterijev je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v nasprotju z 2. členom Ustave, kar pomeni, da je v nasprotju z načeli pravne države, Državni zbor pa mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku dveh let.

Za ostali del zahteve pa je Ustavno sodišče odločilo, da zakonske določbe niso v neskladju z Ustavo.

Odločba Ustavnega sodišča    

Zahteva Državnega sveta za presojo ustavne skladnosti

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane