Razprava Uroš Černota

Tiskalniku prijazna oblika

1. Omejena odgovornost proizvajalcev  v okviru razširjene proizvajalčeve odgovornosti

Po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti, so proizvajalci po zaključku življenske dobe produktov, danih v promet, odgovorni za njihovo zbiranje in reciklažo, kot to določajo evropske direktive in okoljska zakonodaja Republike Slovenije.

Glede na prakso v EU in Republiki Sloveniji, izvajanje obveznosti za več proizvajalcev hkrati, zagotavljajo nosilcih skupnih načrtov oziroma t.i. sheme.
Že po definiciji je posamezen proizvajalec odgovoren za izvajanje obveznosti v obsegu, ki v časovnem obdobju ne presega količino novih produktov, danih v promet s strani proizvajalca. V kolikor se to zgodi (masa zbranih odpadnih produktov presega količino, dano v promet v istem časovnem obdobju; t.i. zbirna stopnja +100%), pomeni, da ta proizvajalec izvaja obveznosti tudi drugih proizvajalcev. Posledično to zanj pomeni dodatne stroške in manjšo konkurenčnost. Še posebej je to obremenilno za nosilce skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, v katere je vključenih več proizvajalcev, dejavnost pa se izvaja neprofitno.

Prosimo, da se v okviru posveta o ureditvi področja ravnanja z odpadki opredelite do vprašanja, ali je proizvajalec dolžan zagotavljati obveznosti zbiranja in reciklaže odpadnih produktov do skupne mase, ki jo je v istem časovnem obdobju dal v promet?
Sočasno nas zanima, s katerimi sistemski ukrepi namerava pristojno ministstvo vzpostaviti kontrolo nad proizvajalci ter produkti, danimi v promet, za katere velja razširjena proizvajalčeva odgovornost (nadzor podjetij, ki se izogibajo obveznostim, spremembe vodenja evidenc, itd.)?
 

2. Poenotenje področnih uredb, ki urejajo ravnanje z odpadki v okviru razširjene proizvajalčeve odgovornosti 

V Republiki Sloveniji v okvir razširjene proizvajalčeve odgovornosti spada ravnanje s sledečimi odpadki:
a)      Odpadna embalaža
b)      Odpadna električna in elektronska oprema
c)       Odpadne baterije in akumulatorji
d)      Odpadne nagrobne sveče
e)      Odpadna zdravila
f)       Odpadna fitofarmacevtska sredstva
g)      Odpadne gume

Prosimo, da se v okviru posveta o ureditvi ravnanja z odpadki opredelite do vprašanja, zakaj pri različnih vrstah odpadkov v okviru razširjene proizvajalčeve odgovornosti veljajo različna pravila za izvajanje skupnih načrtov, ki se nanašajo na:

a)      Profitnost / neprofitnost nosilcev skupnih načrtov,
b)      Bančno garancijo (odpadna električna in elektronska oprema - 3 kratnik stroškov zbiranja, reciklaže in informiranja, odpadne nagrobne sveče – 2 kratnik stroškov zbiranja, reciklaže in informiranja, odpadna embalaža – brez zahtevane bančne garancije?),
c)       Revidirano finančno poročilo.
Konkretno nas zanima tudi, zakaj se vsi zgoraj navedeni kriteriji pojavljajo izključno v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, v okviru ostalih skupnih načrtov pa ne? Kdaj se bodo področne uredbe v zvezi z zgornjimi kriteriji poenotile? 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane