11. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 11. seji na pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance sprejel Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah. Državni svet poziva Ustavno sodišče, da podrobneje prouči očitane kršitve načel pravne države, delitve oblasti, vezanost uprave na Ustavo in zakon, neodvisnosti Računskega sodišča. Državni svet ocenjuje, da uporaba omenjenih zakonskih določb resno posega v finančno neodvisnost Državnega sveta, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic ter ogroža izvrševanje njihovih pristojnosti. Očitana kršitev se nanaša na postopke sprejemanja, spremembe in nadzora nad izvrševanjem proračuna. Že pri pripravi predloga proračuna neposrednih proračunskih uporabnikov so razmerja moči med Vlado in neposrednimi proračunskimi uporabniki porušena. Za neposredne proračunske uporabnike, v hierarhičnemu razmerju podrejene Vladi, je tak postopek primeren, ne pa za samostojne in neodvisne državne organe, kot je tudi Državni svet. Poleg tega lahko Vlada na predlog Ministrstva za finance največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov in obenem določi, da morajo vsi neposredni proračunski uporabniki (vladni, nevladni in pravosodni) pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za finance za poslovne odločitve v okviru že sprejetega proračuna. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko Vlada na predlog ministra za finance ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Obenem finančno ministrstvo, del izvršilne oblasti, tudi bedi nad izvajanjem proračunskih predpisov tako vladnih kot nevladnih ter pravosodnih neposrednih proračunskih uporabnikov.

Državni svet je sprejel Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Predlagana novela Zakona o čezmejnem izvajanju storitev omogoča informatizacijo in avtomatizacijo izdajo potrdila A1 v celoti. A1 je dokument, ki potrjuje, da se za napotenega delavca oz. samozaposleno ali tujo samozaposleno osebo v času čezmejnega izvajanja storitev še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec ali tuji delodajalec oz. samozaposlena ali tuja samozaposlena oseba sedež), in sicer prek državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-VEM.

Državni svet je sprejel dopolnitev Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega odstavka 74., štirinajstega odstavka 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja, v katerem nasprotuje mnenju Vlade in Državnemu zboru, zlasti glede opustitve roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in sistem njegovega podaljševanja, ki da je razumen ukrep, ki prispeva k zmanjševanju administrativnih bremen tako za ministrstvo kot za upravljavce naprav in obratov oz. izvajalce dejavnosti in upravičuje posege v ustavno varovano pravico do zdravega življenjskega okolja, kot jo določa 72. člen Ustave.

Državni svet je podprl vprašanja državnega svetnika Borisa Popoviča v zvezi z razvojem javnega letališča Portorož in državnega svetnika Branka Tomažiča glede izobešanja zastav na javnih mestih ter pobudi državnega svetnika Branka Tomažiča glede investiranja v turistični razvoj Vipavske doline in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede spremljanja podatkov o številu prejemnikov minimalnih plač ter plačah po individualnih in kolektivnih pogodbah ter jih naslovil na pristojna ministrstva.

Državni svet se je seznanil s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji 2017 Agencije za energijo. Državni svet je ob tem izpostavil premajhno prisotnost vetrnih elektrarn, tudi v primerjavi s sosednjimi državami in poudaril nujnost ukrepov za spodbujanje gradnje vetrnih elektrarn in s tem povečanja deleža proizvodnje električne energije iz OVE in tudi doseganja ciljev v okviru prehoda v nizkoogljično družbo. Agencija je 2017 izvedla le dva postopka konkurenčne izbire projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE v okviru spremenjene podporne sheme, pri čemer med prijavljenimi in izbranimi projekti prevladujejo vetrne elektrarne. Državni svet izpostavlja, da je umeščanje izbranih projektov vetrnih elektrarn dolgotrajno, tudi na račun različnih civilnih iniciativ, in resno omejuje uresničevanje zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije. Državni svet poudarja, da bi morala država vzpostaviti tak zakonodajni okvir, ki bo zagotovil realizacijo investicij.

Državni svet je sprejel zaključke posvetov z naslovi Doprinos fundacij k razvoju Slovenije in Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda.

Sklic: 11. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane