12. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 12. seji seznanil z letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2017 s poudarkom na delu, ki se nanaša na rezultate izvajanja evropske kohezijske politike na primeru Slovenije. Državni svet je podprl prizadevanja, ki bi pospešila črpanje sredstev evropske kohezijske politike, in pozval Vlado, da pripravi analizo vzrokov neuspešnega črpanja sredstev v aktualni finančni perspektivi, pripravi akcijski načrt za pospešeno črpanje sredstev v aktualni finančni perspektivi z opredelitvijo rokov izvedbe in odgovornimi osebami ter pripravi model učinkovitejšega in za uporabnika prijaznejšega črpanja evropskih sredstev, z opredelitvijo roka priprave in odgovorne osebe.

Državni svet se je seznanil s problematiko odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Obravnava v Državnem svetu je bila odgovor na poziv Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije (združenja občin) in Zbornice komunalnega gospodarstva za ureditev razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč, odgovoru Vlade in osnutku Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo kot odgovor na alarmantno stanje na tem področju.

Državni svet je podprl predlog interventnih ukrepov Ministrstva za okolje in prostor kot edino možno rešitev v tem trenutku, s katero bo država v skladu z načelom subsidiarnega ukrepanja zagotovila prevzem in obdelavo nakopičene komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Pristojno ministrstvo naj takoj pristopi k pripravi sprememb veljavne zakonodaje in vzpostavi dolgoročno vzdržen sistem ravnanja z odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami. Pri posodobitvi predpisov naj sledi krožnemu gospodarjenju z odpadki, saj veljavni sistem ravnanja z odpadki ne upošteva elementov uravnotežene in porazdeljene odgovornosti med vsemi deležniki. Državni svet ob zavedanju tradicije prižiganja svečk na grobovih bližnjih predlaga, da se na nacionalni ravni širi ozaveščenost ljudi o problematiki odpadnih nagrobnih sveč in o alternativnih načinih izražanja spoštovanja umrlim.

Državni svet je podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H), s katerim se umika masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državne štipendije, znižano plačilo vrtca, subvencije malice za učence in dijake ter subvencije kosila za učence), ki naj bi se začel uporabljati 1. septembra 2019. Na podlagi ugotovljenih tveganj (premalo časa za avtomatizacijo postopkov zaradi zelo kompleksne vsebine določb ZUPJS, omejeno pridobivanje podatkov iz 38 različnih informacijskih virov ter dodatna obremenitev centrov za socialno delo v primeru zapletov) je bilo ocenjeno, da je v izogib morebitnim težavam z njegovo izvedbo treba zagotoviti še nekaj dodatnega časa. Pri tem je Državni svet opozoril, da bi bilo treba ob uvajanju novih informacijskih sistemov ali njihovih nadgradenj slediti načelom transparentnosti delovanja sistemov, predvsem pa zasledovati cilj administrativnih razbremenitev izvajalcev in strank v postopkih ter zagotoviti večjo življenjskost posameznih (upravnih) postopkov.

Državni svet je podprl Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G) kot enega od pomembnih ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti posameznika in varovanja njegovega dostojanstva. Predlagatelj naj bi z novelo zakona preprečil, da bi bili upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka od 1. 1. 2019 na slabšem, kot so trenutno (osnovni znesek minimalnega dohodka na podlagi zadnje uskladitve znaša 392,75 evra). Državni svet je ugotovil, da predlagatelj predvideva tudi določene finančne posledice na ravni občinskih proračunov – povečanje obremenitev na postavkah subvencioniranja najemnin, v zvezi s pravico do oprostitve plačila socialno varstvenih storitev in oprostitve plačila prispevka k plačilu sredstev za družinskega pomočnika ter na drugi strani zmanjšanje obremenitve postavk, namenjenih subvencioniranju plačila vrtca. Predlagatelj finančne posledice za občinske proračune ocenjuje na malo manj kot 900.000 evrov, in ne predvideva vira dodatnih obremenitev, na kar opozarjajo tudi Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije. Državni svet je pozval k razmisleku o ustreznosti prelaganja čedalje večjega števila nalog z državne ravni na lokalne skupnosti. V zvezi s predvidenimi finančnimi posledicami novele na državni in lokalni ravni je Državni svet opozoril na fiskalne omejitve na ravni državnega proračuna in na omejen manevrski prostor v okviru občinskih proračunov.

Državni svet je sprejel vprašanji državnih svetnikov mag. Petra Požuna glede dela specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, reševanja problema prezasedenih varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov in priprave novele Zakona o duševnem zdravju, in Bojana Kekca v zvezi z zmanjševanjem uporabe plastike v Sloveniji, ter ju posredoval na pristojna ministrstva.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane