20. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 20. izredni seji 12. 11. 2021 obravnavala Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A; EPA 2213-VIII), ki ga je po skrajšanem postopku predložila Vlada.

S predlogom zakona se ureja popoln prenos Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, saj je Slovenija že prejela uradni opomin Evropske komisije, dodatno pa se je v času izvajanja zakona pokazalo, da bi lahko center za podpore izvajal tudi naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij, ki sicer ne sodijo pod okrilje javne službe, vendar vplivajo ali bi lahko vplivale na delež obnovljivih virov energije. Sredstva za izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo, ki bodo na podlagi sporazuma z Ministrstvom za okolje in prostor prenesena iz Sklada za podnebne spremembe.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprla predlog zakona in na njegovo vsebino ni imela pripomb.

V razpravi so člani komisije izpostavili vprašanje finančnih posledic zaradi drugačnega sistema obračunavanja stroškov energije iz elektrarn za samooskrbo po letu 2023, ko se poraba energije, skupaj z omrežnino in dajatvami, ne bo več obračunavala na letnem nivoju, ampak bo moral odjemalec s samooskrbo omrežnino in trošarino plačati za vsako prevzeto kWh energije in za vsako kWh energije, ki bo oddana v omrežje, stroške energije pa bo plačeval v skladu z dogovorom z dobaviteljem. Ker bo nov sistem, ki ga zahteva evropska zakonodaja, finančno manj ugoden za odjemalce, je z vidika krepitve razvoja samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov pomembno, da bo država uresničila napoved in dvignila subvencije za investiranje v gradnjo naprav za samooskrbo do višine, da bodo tovrstne investicije finančno zanimive za investitorje.

Komisija je tudi naslovila vprašanje možnosti oskrbovanja več objektov, ki so locirani na različnih lokacijah po Sloveniji, z električno energijo iz sončne elektrarne, ki bi bila postavljena le na enem od teh objektov. Kot je bila komisija seznanjena, da to zdaj ni možno, bo pa po letu 2023, ko merilna mesta ne bodo več vezana le na eno transformatorsko postajo.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane