4. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Na 4. seji Državnega sveta 7. februarja 2018 je bolgarski veleposlanik  predstavil prednostne naloge predsedovanja Republike Bolgarije Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2018. V nadaljevanju seje so državni svetniki obravnavali in tudi podprli predloge zakona o spodbujanju investicij (ZSInv), zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H), zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) in zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

V razpravi k Predlogu zakona o spodbujanju investicij je bilo izpostavljenih več vprašanj, med drugim glede mehanizma skrbništva nad pogodbami in njegovim učinkovitim nadzorom nad izpolnjevanjem pogojev, pod katerimi se podeljujejo spodbude. Državni svetniki so zlasti izpostavili problem pomanjkanja ustrezno kvalificiranih poklicnih delavcev oz. programov prešolanja in prekvalifikacij kadrov, saj se tudi s pomočjo tujega kapitala odpirajo možnosti novih delovnih mest in zaposlovanja prebivalstva.

Državni svet podpira krepitev vloge ožjih delov občin z odpravo omejitev področij, na katerih lahko občina s statutom določi naloge, ki jih izvajajo ožji deli občin. Po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi bodo občine avtonomno odločale o naboru nalog, ki jih bodo lahko opravljali ožji deli, ki imajo izvoljene svete. S tem zakon sledi osnovnemu razumevanju vloge in pomena lokalne samouprave. Ožji deli občin so namreč najbližje prebivalcem in predstavljajo vez med njimi in lokalno oblastjo na ravni občine, zato njihova pomembnejša vloga pomaga občinam pri sprejemanju ključnih odločitev.

Pri Predlogu zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij Državni svet ugotavlja, da predlog sledi uskladitvi z razsodbo arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško ter drugega odstavka 139. člena Ustave, ki določa, da območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

Ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju je Državni svet podprl dodatne napore, da bodo državni organi v postopkih javnega naročanja in v času izvajanja pogodb izbranih izvajalcev in podizvajalcev lahko preverjali, ali izbrani izvajalci storitev izpolnjujejo vse delovnopravne, socialne in okoljske predpise. Državni svet je že ob sprejemanju prejšnjega zakona  v 2016 opozoril, da je pri izboru javnega naročila preveč poudarjeno merilo najnižje cene in da bi bilo nujno uvesti več varnostnih ukrepov za preprečevanje izigravanja zakonodaje.

Državni svet je Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti podprl, saj so se strinjali, da morajo tako država kot samoupravne lokalne skupnosti s svojim stvarnim premoženjem ravnati skrbno in gospodarno in pri tem uresničevati zakonsko predpisane zadolžitve in zato je vsaka posodobitev zakonodaje na tem področju dobrodošla.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Video S-tv / 4. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Video na youtube: 4. redna seja Državnega sveta

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane