53. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 5. 7. 2017 sestal na svoji redni seji, tokrat na terenu in sicer v prostorih Mestne občine Maribor in sicer na povabilo župana dr. Andreja Fištravca. Ta je pred sejo sprejel delegacijo Državnega sveta pod vodstvom podpredsednika Branka Šumenjaka, ob začetku seje pa je tudi nagovoril državne svetnice in svetnike. Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se je seji pridružil pozneje, zaradi sestanka najvišjih predstavnikov države v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Državni svet na terenskih sejah obravnava tudi problematiko povezano z okoljem, v katerem gostuje. Tokrat je tako obravnaval tri pobude državnega svetnika Rudija Matjašiča: pobudo v zvezi z novimi prostori za Mariborsko knjižnico, pobudo v zvezi z zaščito vodnega vira Vrbanski plato in vprašanje v zvezi z obveznostmi Mestne občine Maribor iz naslova koncesijske pogodbe s Športnim centrom Pohorje v stečaju. Vse tri je podprl. Državni svetniki in svetnice so med drugim obravnavali tudi Pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z dolgotrajnimi denacionalizacijskimi postopki in Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi ki so jih tudi podprli. Na dnevnem redu je bil tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) – druga obravnava, EPA 1930-VII, ki je dobil podporo svetnikov. Prav tako so podprli Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) – druga obravnava, EPA 1897-VII. Podpore je bil deležen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A) - skrajšani postopek, EPA 2017-VII.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane