55. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 11. 10. 2017, sestal na 55. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A), EPA 2255-VII, ki ni dobil podpore. Podpore nista bila deležna tudi Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), EPA 2256-VII in Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - nujni postopek, EPA 2253-VII. Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) - druga obravnava, EPA 2087-VII in ga niso podprli. Državni svet se je tudi seznanil z Dvaindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1981-VII, s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2016, EPA 2187-VII in Letnim poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016, EPA 1968-VII. Obravnaval je Pobudo za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu in ga podprl. Na dnevnem redu je bila tudi obravnava Pobude za sprejem Predloga zakona o ureditvi lastništva javnih cest, Državni svet jo je podprl.

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane