74. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj  na svoji 74. seji, ki je potekala v ponedeljek, 15. novembra 2021, v dvorani državnega sveta v Ljubljani, ni podprla Predloga zakona o ravnanju z odpadki (ZRO; druga obravnava, EPA 2111-VIII), ki ga je predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim. Komisija se je seznanila z mnenji Vlade, Zbornice komunalnega gospodarstva, GIZ SLOCERO in vseh treh reprezentativnih združenj občin, v katerih izražajo nasprotovanje predlaganemu konceptu sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki predvideva ustanovitev več organizacij za posamezen odpadkovni tok PRO ter ne predvideva omejitev glede lastniške strukture proizvajalcev, kar bi pomenilo, da bi bilo izpolnjevanje obveznosti PRO za proizvajalce profitna dejavnost. Komisija se strinja, da mora biti zagotovljeno izvajanje PRO izključno zaradi izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev ter v duhu javnega interesa varstva okolja in zdravja ljudi in ne zaradi poslovnih interesov. Tako kot Zbornica komunalnega gospodarstva in reprezentativna združenja občin se tudi komisija ne more strinjati s predlogom, da bi organizacije lahko organizirale ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki nastanejo iz proizvodov, za katere velja PRO, izven sistema obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. Glede na to, da so ključni deležniki že uskladili glede prihodnje zakonske ureditve ravnanja z odpadki in sistema PRO v okviru priprave novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je komisija pozvala Vlado, da ga čim prej predloži v zakonodajni postopek. 

Komisija je podprla vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H; skrajšani postopek, EPA 2114-VIII), s katerim se ponovno določajo novi roki za izvedbo fizičnih in upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, ki jih mora izvesti podjetje RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. – v likvidacij. Rok za dokončanje vseh zapiralnih del, izvedbo dokončanja sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice se podaljšuje do konca 2022, za izvedbo postopka za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti in likvidacijo pa do 31. 12. 2023.  Ob podpori je komisija izrazila pričakovanje, da bo tokratni poskus dokončanja sanacijskih del in upravnih postopkov zadnji in bomo konec 2023 priča likvidaciji podjetja RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. – v likvidaciji. Glede na to, da zakon ne ureja vprašanja monitoringa po zaprtju rudnika, je komisija tudi pozvala, da Vlada čim prej sprejme ustrezno sistemsko rešitev in tudi odločitev o sedežu podjetja, ki bo izvajal monitoring na vseh degradiranih območjih.

Komisija je podprla tudi vladni Predlog zakona o oskrbi s plini (ZOP; druga obravnava, EPA 2078-VIII), s katerim se področje oskrbe s plini izloča iz Energetskega zakona (EZ-1). Kot je bila seznanjena komisija, večina določb predloga zakona sledi rešitvam v trenutno veljavnem EZ-1, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom izboljšanja določb na osnovi izkušenj pri izvajanju zakona. Predlog zakona določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, skupaj z določbami za varstvo odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom in druga vprašanja oskrbe s plinom. Komisija se je seznanila tudi s predlogi vseh treh reprezentativnih združenj občin za dopolnitev zakona z vsebinami, ki se nanašajo na upoštevanje potreb in interesov občin na področju oskrbe s plinom. Glede na dodatna pojasnila predstavnika Ministrstva za okolje in prostor, kjer tovrstnih predlogov občin ne podpirajo, je komisija ocenila, da predlagane dopolnitve niso ustrezne.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane