75. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika

Na 75. seji Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo invalide so razpravljali o spremembah in dopolnitvah Zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, dopolnitvah Zakona o igrah na srečo in o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

V dosedanjem postopku novele ZIS ni bila predložena nikakršna študija vplivov ne na predvidljive negativne družbene posledice niti na javne finance. Prav tako smiselnosti odpiranja trga loterijskih iger ne utemeljuje nobena dostopna domača študija.

Slovenija ima na področju loterijskih iger danes uzakonjeno ureditev, ki je standardna v vseh članicah EU. S predlogom novega zakona država uvaja rešitve, ki jih ne poznajo nikjer na svetu.
• V državah EU je trg loterijskih iger praviloma urejen tako, da ima dovoljenje za prirejanje teh iger samo ena družba, praviloma je v (so)lasti države. Evropska ureditev temelji na ugotovitvi, da lahko država z vzpostavitvijo monopola v korist enega subjekta, najbolj učinkovito nadzira njegovo poslovanje, obvladuje kriminal, povezan z igrami na srečo (goljufije, pranje denarja), preprečuje spodbujanje čezmernega igranja in zasvojenosti z njimi, pri čemer na ta način doseže tudi največjo ekonomsko učinkovitost.

Danes imajo igralci loterijskih iger v Sloveniji na voljo ponudbo, kot jo imajo v najbolj razvitih državah Evrope.
• Spremembe bodo ponudbo poslabšale. Tudi Sodišče EU ugotavlja, da za trg loterijskih iger ne velja predpostavka, da več ponudnikov pomeni tudi boljšo izbiro. Več prirediteljev ob enakem številu prebivalcev prinaša namreč bolj agresivne prodajne prakse, slabše varstvo potrošnikov in nižje obsege zbranih koncesijskih sredstev.

Invalidske, humanitarne in športne organizacije bodo zaradi predlaganih sprememb prejemale manj sredstev.
• Poleg tega novela ZIS predvideva tudi bistveno znižanje koncesijske stopnje, kar bo neizogibno privedlo do zmanjšanega obsega plačanih koncesijskih dajatev in posledično tudi obsega sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Vstop na majhen trg loterijskih iger bo za zasebne prireditelje ekonomsko smiseln izključno ob nižjih koncesijskih dajatvah – če danes koncesijske dajatve v povprečju dosegajo prek 30 % ustvarjenega prometa, bi se po novem zakonu te dajatve lahko spustile na 5 %. Predlagane spremembe uvajajo ekonomsko nesmiseln poslovni model, ki bo bistveno poslabšal tudi zanimivost ponudbe loterijskih iger z vidika igralcev. Višina glavnega dobitka pa je ključni motiv za odločitev občasnega igralca za vstop v loterijsko igro. Glavni dobitki v slovenskih loterijskih igrah se bodo namreč razdrobili in znižali, posledično bo nižji tudi skupen promet, kot bi ga ustvaril en sam prireditelj. Vsakršna prerazporeditev vplačil z loterijskih iger k drugim prirediteljem ali k drugim vrstam iger bi torej, poleg javnozdravstvenega vidika, pomenila bistven izpad sredstev, ki jih prejemata fundaciji FIHO in FŠO. Ker bo del teh prihodkov zaradi predlaganih sprememb zakona presahnil ali se preusmeril k zasebnikom, bo morala invalidske, humanitarne in športne organizacije toliko bolj financirati država in lokalna skupnost iz svojih proračunov ali pa se bodo morale sprijazniti z bistvenim krčenjem svojih programov. Obe fundaciji na letni ravni podpreta več kot 500 slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij ter projektov.

Slovenske občine bodo prejemale manj sredstev, saj bo bistveno upadel davek od dobitkov.
• Prihodek od 15 % davka na dobitke, katerih vrednost presega 300 evrov, danes pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče, saj bodo zaradi razdrobljenosti zneski manjši.

Republika Slovenija bo kot delničarka Loterije Slovenije prejemala manj dividend
• Tako je država v zadnjih desetih letih SAMO iz dejavnosti Loterije Slovenije prejela 20 milijonov evrov dividend. Če bi v Sloveniji podelili koncesije zasebnim prirediteljem loterijskih iger, bi se del dobička prenesel v zasebne žepe.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane