Državni svet na strani »izbrisanih podrejencev«

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu leta  2013 izglasoval odložilni veto, saj je zakon  po mnenju Državnega sveta posegel v ustavno zajamčene človekove pravice imetnikov podrejenih obveznic. Ta namreč določa ukrepe, ki Banki Slovenije omogočajo posege v že pridobljene pravice imetnikov obveznic. Državni svet je po ponovnem sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu v Državnem zboru, sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 261a., 261b., 261c., 261d., 261e., 347. in 350a. člena Zakona o bančništvu ter za začasno zadržanje izvrševanja teh členov zakona in za prednostno obravnavo zahteve. Ustavno sodišče je v tej zadevi poslalo predhodno vprašanje na Sodišče Evropske unije. Pri obravnavi pred Sodiščem Evropske unije je bil Državni svet edina institucija Republike Slovenije, ki je stala na strani  »izbrisanih podrejencev«, na drugi strani so stali zagovorniki Banke Slovenije in Vlade Republike Slovenije.

V odločbi U-I-295/13 je Ustavno sodišče za neustavnega spoznalo 350.a člen ZBan-1, ker ni urejal nekaterih vprašanj, ki bi jih po odločbi Ustavnega sodišča moral urediti, in je zaradi tega kršil ustavno pravico nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank do učinkovitega sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Ta vprašanja se med drugim nanašajo na pravico nekdanjih imetnikov podrejenih obveznic do dostopa do podatkov, ki bi jim omogočili pripravo tožbenega zahtevka, ureditev dokaznega bremena ter ostalih postopkovnih pravil, s katerimi bi bil saniran sicer neuravnotežen procesni položaj tožnikov na eni in Banke Slovenije na drugi strani, ter združevanje pravdnih postopkov in enotno odločitev sodišča za vse tožnike.

Državni svet  na 3. seji 13.  januarja 2018 ni podprl  Predloga zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ker otežuje dostop »izbrisanim podrejencev« do dokumentov Banke Slovenije.

Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko bo na 89. nujni seji, 27. 2. 2018 obravnaval Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Predlog zakona je bil uvrščen na dnevni red seje odbora že 1. 2. 2018, vendar je bila obravnava preložena, saj je odbor ocenil, da razpoložljivo gradivo ne omogoča razprave in odločanja o posameznih členih predloga zakona.

Državni svet še naprej spremlja položaj »izbrisanih podrejencev« v slovenski zakonodaji in se trudi, da bi le-ti lahko uveljavili svoje pravice v slovenskem pravnem sistemu.

Mnenje Državnega sveta

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane