Državni zbor sledil opozorilom Državnega sveta in ob ponovnem odločanju skoraj soglasno zavrnil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D)

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 25. izredni seji 12. 7. 2021 sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), EPA 1975-VIII. Svojo zahtevo je utemeljil z določenimi pravnimi zadržki in dilemami, ki jih je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora izpostavila v svojem mnenju k predlogu zakona  28. 6. 2021. Opozorila je namreč, da je predlog Zakona o nalezljivih boleznih v celoti ohranil vse ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditve, ki jih je izpostavilo že Ustavno sodišče RS v svoji odločbi. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora se tako v okviru zakonskih določb še vedno dopušča preveč arbitrarno odločanje Vlade, saj predlagatelj ni zagotovil dovolj določnega, jasnega in nedvoumnega pooblastila Vladi RS za ukrepanje v primeru pojava nalezljive bolezni. Da so navedene pripombe še vedno aktualne, je Zakonodajno-pravna služba pritrdila v svojem mnenju z dne 13. 7. 2021 v zvezi z zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o zakonu.

Državni svet je v svoji zahtevi posebej izpostavil, da besedilo 3. člena aktualne novele Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se spreminja veljavni 39. člen zakona, predstavlja ustavno nedopustno in škodljivo ter preohlapno zakonsko podlago izvršilni oblasti, na podlagi katere bo v obliki vladnih odlokov lahko slednja še naprej veljavno sprejemala vse ukrepe, ki naj bi pomagali zamejiti širjenje nalezljivih bolezni, a so bili v preteklosti že ocenjeni za nezakonite in protiustavne.

Državni svet je prav tako ocenil, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), EPA 1975-VIII, predstavlja invaziven poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine ter ruši temelje pravne in demokratične države. Opozoril je tudi na to, da je bil Zakon o nalezljivih boleznih sprejet brez predhodne strokovne in vsebinske razprave in da ni dopustno, da se po hitrem postopku sprejema zakonodajo, ki tako invazivno posega v človeška življenja in temeljne pravice in svoboščine državljanov. Posledično je Državni svet predlagal, da Državni zbor o zakonu ponovno odloča.

Medtem ko je Odbor Državnega zbora za zdravstvo na 55. nujni seji 14. 7. 2021 z 10 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI noveli Zakona o nalezljivih boleznih ponovno izrekel podporo, so na plenumu Državnega zbora skoraj vse poslanske skupine v svojih stališčih pritrdile oceni Državnega sveta, da bi bilo o vsebini zakona treba ponovno razmisliti oziroma pozvale k pripravi nove različice zakonske novele, ki bo bolj skladna z zahtevami Ustavnega sodišča. Poslanke in poslanci so tako ob ponovnem odločanju na 79. izredni seji Državnega zbora skoraj soglasno (zgolj z enim glasom ZA in 78 glasovi PROTI) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), EPA 1975-VIII, zavrnili.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane