Državni zbor sprejel novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je v zakonodajni postopek vložil Državni svet

Tiskalniku prijazna oblika

Državni zbor je na 24. seji 13. julija 2021 sprejel novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki jo je v zakonodajni postopek vložil Državni svet. Zakonodajno iniciativo je v Državnem zboru na seji matičnega delovnega telesa in na seji Državnega zbora predstavil državni svetnik Danijel Kastelic, predstavnik negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva.

Predlog zakona je bil pripravljen z namenom odpraviti diskriminacijo pri upravičenosti do prejemanja invalidnine. Slednja je pravica do denarnega prejemka, do katerega je posameznik upravičen v primeru nastanka telesne okvare. V skladu z določbami ZPIZ-1 je invalidnino lahko pridobil vsak zavarovanec, ki mu je nastala telesna okvara kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni oziroma bolezni ali poškodbe izven dela, ne glede na to, ali je užival kakšno drugo pravico po ZPIZ-1.

ZPIZ-2 pa invalidnine ne ureja neposredno. Določeno je le, da se določbe ZPIZ-1, v katerih je urejena invalidnina, še naprej uporabljajo, vendar le, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. V okviru priprave predloga ZPIZ-2  2012 je bilo namreč dogovorjeno, da se invalidnina izloči iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se jo uredi ločeno v področnem zakonu. Pri tem se je v postopku sprejemanja ZPIZ-2 vsem dotedanjim prejemnikom invalidnine, ki so to pravico pridobili po ZPIZ-1, z določbami tretjega odstavka 403. člena ZPIZ-2 zagotovilo njeno nadaljnje prejemanje, možnost pridobitve pravice do invalidnine pa zgolj tistim, katerih telesna okvara je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Zavarovanci, katerih telesna okvara je nastala po 1. januarju 2013 kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, tako do danes niso mogli pridobiti pravice do invalidnine, saj ustrezne področne zakonodaje še ni, čeprav naj bi jo sprejeli v roku dveh let po uveljavitvi ZPIZ-2.

Cilj novele zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine zaradi telesne okvare, ki je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od 1. januarja 2013 niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Slednjim se z novelo zakona želi ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po uveljavitvi ZPIZ-2 niso mogli več pridobiti. Še pomembnejši cilj novele zakona pa je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. januarjem 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreč ni nobene osebne razlike, zato je s tega vidika neenakopravnost še toliko večja.

Skladno z navedenim ciljem novela zakona uvaja spremembo prehodnih določb ZPIZ-2, s katerimi se je pravica do pridobitve nadomestila za telesne okvare omejila, na način, da bodo do nadomestila za telesno okvaro ponovno upravičeni tudi tisti, katerih telesna okvara je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Novela zakona bo tako začasno zapolnila nastalo pravno praznino in do sprejema ustreznega področnega zakona odpravila diskriminacijo med zavarovanci, ki se med seboj razlikujejo zgolj po času in vzroku nastanka telesne okvare, njihove potrebe pa so primerljive. Gre za osebe, pri katerih je prihodek, kot je invalidnina, ključnega pomena za zagotavljanje njihove vključenosti v družbeno življenje.

Predlog zakona je v obravnavi na pristojnem Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dobil soglasno podporo, pri čemer je navedeni odbor sprejel tudi amandma, s katerim je naslovil nekatere pomisleke Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Na 24. seji Državnega zbora je nato večina poslanskih skupin izrazila podporo predlogu zakona, pri končnem glasovanju pa je bila novela zakona sprejeta s 86 glasovi za in tremi glasovi proti.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane