"Nikoli ničesar o invalidih brez invalidov!" In memoriam Borisu Šuštaršiču

Tiskalniku prijazna oblika

"Nikoli ničesar o invalidih brez invalidov¨."  (Boris Šuštaršič)

V 74. letu starosti je v soboto, 25. avgusta 2018, umrl dolgoletni državni svetnik in predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Boris Šuštaršič.

Rodil se je junija 1945 v Ljubljani. Njegovo življenje je odločilno zaznamovala invalidnost, ki se je začela pojavljati v 2. letu starosti, ko ni stabiliziral hoje kot drugi otroci, imel je namreč dedno spinalno atrofijo, zaradi česar je bil od svojega 11. leta na invalidskem vozičku.

Državni svetnik Boris Šuštaršič je bil predsednik Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Ob vsaki noveli zakona, ki se je nanašala na položaj invalidov, je poudaril, da noben predlog zakona, ki se nanaša na položaj invalidov, ne sme biti obravnavan in sprejet brez mnenja invalidov.

Kljub hudi invalidnosti je ob podpori staršev redno končal osemletko in opravil gimnazijsko maturo. Na univerzi je študiral angleščino in francoščino, vendar je moral s študijem v drugem letniku leta 1966 prenehati, ker je postal prvi predsednik novoustanovljenega Združenja distrofikov Jugoslavije in tri leta zatem tudi predsednik Društva distrofikov Slovenije. Od tedaj je vso svojo življenjsko aktivnost podredil organiziranemu delovanju v tej invalidski organizaciji in sodelovanju z drugimi organiziranimi skupinami invalidov. Dolgo vrsto let je uspešno gradil sistem organizacijsko močne in razvejane, ekonomsko uspešne in človeško optimistične politike celovite skrbi za invalide. Ta sposobnost povezovanja ločenih sestavin v nove celote ga je pripeljala do vodenja Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, v katerem je bistveno prispeval k razvoju kulture sodelovanja med različnimi skupinami invalidov.

Življenje Borisa Šuštaršiča je prepleteno s svojstvenim načinom sprejemanja lastne invalidnosti. Posvetil se je zbiranju specifičnih znanj, da bi uresničil številne zamisli in jih umestil kot dosegljive v življenju invalidov. V Ljubljani je ustanovil invalidsko podjetje Birografika Bori, nekaj let kasneje pa v Izoli še invalidsko podjetje Dom dva topola. Utrdil je sodelovanje invalidskih organizacij v Sloveniji, ki predstavljajo najmočnejšega sogovornika državi pri uveljavljanju interesov invalidov in zadovoljevanje svojih specifičnih potreb. Plod njegovih prizadevanj je tudi povezovanje invalidskih podjetij in sklop sistemskih rešitev, ki so pripeljale do novih dimenzij razvoja socialnega varstva pri nas.

Boris Šuštaršič je avtor ali soavtor številnih člankov, strokovnih prispevkov in referatov iz tematike invalidnosti. Posebej pomemben je njegov dolgoročni koncept neodvisnega življenja za huje gibalno ovirane invalide, za razvijanje in uveljavljanje prostovoljnih oblik dela in samopomoči, s katerimi se različni programi neodvisnega življenja invalidov učinkovito povezujejo v smiselno celoto, vpeto v družbeni prostor.

Kot ustvarjalni razvojni menedžer na področju invalidskega varstva s svojim neumornim delom in elanom, ki ga je zavestno prenašal na svoje sodelavce in vse, s katerimi je prihajal v stik v svojih številnih družbeno angažiranih vlogah, je vedno znova dokazoval, da je možno tudi zapletene probleme smiselno obvladovati.

V okviru Socialne zbornice Slovenije in drugih organizacij se je udeleževal strokovnih sestankov in v razpravah redno sodeloval s svojimi pogledi in zamislimi. Prejel je nagrado Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva  in državno odlikovanje s častnim znakom svobode Republike Slovenije za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.

Kot državni svetnik je tudi v četrtem mandatu dosledno in zavzeto zagovarjal interese socialnega varstva in v njegovem obsegu seveda tudi invalidskega varstva. Uspešno je uveljavljal lastne in prejete pobude in s svojo iniciativnostjo izoblikoval številne izboljšave za socialno življenje, zlasti huje prizadetih invalidov in upokojencev. Zavzemal se je, da Slovenija ostane socialna država v smislu 2. člena Ustave in da slovenska država izoblikuje razvidno socialno politiko in celovito strategijo razvoja invalidskega varstva.

Državni svet bo nadaljeval delo državnega svetnika Borisa Šuštaršiča na področju socialnega varstva in invalidov, z vsemi njegovimi pobudami in predlogi. Prav tako bo nadaljeval z uresničevanjem svojega mota: "Nikoli ničesar o invalidih brez invalidov." Njegovega življenjskega vodila Državni svet ne bo le ohranjal, ampak ga bo tudi širil na druga področja življenja in dela, ki jih zastopa Državni svet: "Nikoli ničesar o področjih, ki so zastopana v Državnem svetu, brez tistih, ki ta področja zastopajo in predstavljajo."

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane