Učinkovitejše izvajanje 20.a člena ZZdrS (opredeljevanje pacientov s strani specializantov družinske medicine)

Tiskalniku prijazna oblika

Učinkovitejše izvajanje zakonsko dane možnosti opredeljevanja pacientov s strani specializantov družinske medicine kot ena od rešitev za razbremenitev družinskih zdravnikov

Državni svet in njegova pristojna Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo invalide že od začetka 2019 podrobneje obravnavata eno od aktualnih problematik, povezanih z zdravstvenim sistemom – izvajanje 20.a člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS), ki je trenutno v praksi iz različnih razlogov še precej neučinkovito.

20.a člen je bil v ZZdrS vključen na podlagi zakonske novele, sprejete 12. 7. 2017, z namenom razbremenitve izbranih osebnih zdravnikov v okviru primarne zdravstvene dejavnosti, kar bi prebivalcem Slovenije posredno omogočilo lažji in hitrejši dostop do zdravstvenih storitev. V skladu z 20.a členom ZZdrS je tako po novem lahko izbrani osebni zdravnik na podlagi ocene mentorja tudi specializant s področja družinske medicine, ki opravlja četrto leto specializacije iz družinske medicine, če slednji s tem pisno soglaša. Specializantom s področja družinske medicine se tako lahko omogoči  lažji prehod iz statusa specializanta v status specialista, regijam, v katerih osebnih zdravnikov primanjkuje, pa navedene določbe lahko zagotovijo nujno potreben dodatni specialistični kader s področja družinske medicine.

Ker so informacije iz prakse kazale na to, da se 20.a člen ZZdr-S ne izvaja v takšni meri, kot bi se lahko, je Državni svet na 14. seji 23. 1. 2019 na pobudo mag. Petra Požuna obravnaval in podprl vprašanja glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi. Vprašanja, ki so bila naslovljena na Ministrstvo za zdravje, so se nanašala na število specializantov s področja družinske medicine, ki opravljajo četrto leto specializacije iz družinske medicine; število navedenih specializantov, ki že opredeljujejo paciente v skladu z 20.a členom ZZDrS, in na kratkoročne ukrepe, s katerimi namerava Ministrstvo za zdravje izboljšati učinkovitost izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi.

Ministrstvo za zdravje je v odgovoru z dne 21. 2. 2019 kot možne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti izvajanja 20.a člena ZZdrS sicer prepoznalo spremembo programa specializacije iz družinske medicine in načina kroženja specializantov družinske medicine ter določitev novega modela obračunskega modela financiranja splošnih ambulant, ki bi na novo opredelil glavarinske količnike in bi bil stimulativno naravnan za nove osebne izbrane zdravnike. Specializantov družinske medicine v vlogi osebnih zdravnikov je bilo na dan 1. 1. 2019 po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje le 12, kljub kar 45-im od 51-ih specializantov, ki so bili na dan 28. 1. 2019 vpisani v zadnji letnik specializacije iz družinske medicine in so na podlagi izkazanega interesa pridobili potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, da so lahko izbrani osebni zdravniki.

Zakaj je temu tako je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ugotavljala v poglobljeni razpravi na 19. seji 18. 4. 2019. Iskala je zlasti odgovore na vprašanja, ali ovire za neučinkovito izvajanje 20.a člena ZZdrS predstavljajo neustrezna zakonodajna ureditev; težave z zagotavljanjem finančnih sredstev za programe ambulant družinske medicine iz sredstev blagajne zdravstvenega zavarovanja; pomanjkanje interesa delodajalcev ali specializantov; sam program specializacije ali pa so ovire sistemske narave. Na podlagi razprave in seznanitve s stališči vseh ključnih deležnikov glede navedenih dilem o vzrokih za neučinkovito izvajanje 20.a člena ZZdrS je komisija oblikovala določene sklepe in v svojem mnenju pozvala Vlado Republike Slovenije, da:
- pripravi avtentično razlago 20.a člena Zakona o zdravniški službi, z namenom razjasnitve vprašanja odgovornosti specializantov četrtega letnika specializacij, ki lahko opredeljujejo paciente, in njihovih mentorjev, v primeru napak specializantov pri opravljanju dela v vlogi izbranih osebnih zdravnikov;
- program specializacije družinske medicine prilagodi tako, da bo specializant družinske medicine v četrtem letu specializacije slednjo v največjem možnem obsegu opravljal na primarni ravni, v ambulanti družinske medicine in pod nadzorom svojega mentorja, pri čemer bo lahko, ob izpolnjevanju pogojev iz 20.a člena Zakona o zdravniški službi, opredeljeval paciente;
- prouči možnost dodatnega nagrajevanja specializantov četrtega letnika specializacije družinske medicine, ki opredeljujejo paciente, v okviru obstoječega plačnega sistema ali preko drugih oblik finančne stimulacije.

Vlada je v odgovoru z dne 6. 6. 2019 ocenila, da so določbe 20.a člena ZZdrS jasne in nedvoumne in da potrebe po avtentični razlagi navedenega člena ni. S  tem, ko mentor potrdi, da je specializant sposoben za samostojno opravljanje določenih del, slednji po mnenju Vlade pridobi polno odgovornost za opravljanje teh del, mentor pa se v popolnosti razbremeni odgovornosti za odločitve specializanta. Je pa Vlada podprla pobudo za prilagoditev programa specializacije iz družinske medicine tako, da se v zadnjem letu navedenega programa zagotovi daljše kroženje specializantov v ambulantah družinske medicine in posledično zmanjša njihova prisotnost na kliničnih oddelkih. Kot način za izboljšanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe za vse prebivalce Slovenije pa Vlada prepoznava krepitev primarne ravni zdravstvene dejavnosti, tako kadrovsko kot tudi finančno. Kot možno rešitev je navedla tudi ureditev načina financiranja ambulant družinske medicine, ki bo stimulativno naravnan, kar je v svojem odgovoru z dne 21. 2. 2019 navedlo tudi že Ministrstvo za zdravje.

Ker je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ocenila, da Vlada ni jasno odgovorila na vprašanje komisije v zvezi z možnostjo dodatnega nagrajevanja specializantov četrtega letnika specializacije družinske medicine, ki opredeljujejo paciente, in sicer v okviru obstoječega plačnega sistema ali preko drugih oblik finančne stimulacije, je na 23. seji 17. 6. 2019 oblikovala zahtevo po dopolnitvi vladnega odgovora. Iz dopolnjenega odgovora Vlade z dne 11. 7. 2019 izhaja, da Vlada rešitev vidi v urejanju načina financiranja ambulant družinske medicine, ki bo stimulativno naravnan. Napovedala je ureditev obračunskega modela, ki bo omogočil nagrajevanje timov družinske ambulante, v skladu z določbami Aneksa št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019, nato pa pripravo ustreznih spodbud za tiste specializante s področja družinske medicine, ki opravljajo četrto leto specializacije iz družinske medicine in soglašajo s tem, da postanejo, na podlagi ocene svojega mentorja, izbrani osebni zdravnik in opredeljujejo paciente. Do uveljavitve novega načina financiranja specializantov s področja družinske medicine se po mnenju Vlade lahko specializante nagrajuje na način kot vse druge javne uslužbence (izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo), če ima posamezni javni zdravstveni zavod za to ustrezna sredstva npr. iz naslova odsotnosti javnih uslužbencev z dela ali nezasedenih delovnih mest.

Pomanjkanje, preobremenjenost in posledična izgorelost zdravnikov družinske medicine še vedno ostaja aktualna problematika, zato so ponovno aktualna tudi vprašanja na temo napredka pri izvajanju 20.a člena ZZdrS, tako glede morebitnega povečanja števila specializantov družinske medicine, ki opredeljujejo paciente, od začetka 2019 kot glede konkretnih ukrepov, ki sta jih Ministrstvo za zdravje in Vlada na tem področju izvedla od 11. 7. 2019, ko je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide prejela zadnji odgovor Vlade na to temo. Državni svetnik mag. Peter Požun je zato na Vlado in Ministrstvo za zdravje naslovil vprašanja o napredku pri izvajanju 20.a člena ZZdrS.

Vprašanja je Državni svet obravnaval in podprl na 21. seji 18. 9. 2019, zdaj pa čaka na odziv naslovnikov. Učinkovito izvajanje 20a. člena namreč lahko predstavlja enega od konkretnih načinov razbremenitve družinskih zdravnikov in reševanja težav, s katerimi se sooča  primarna zdravstvena raven.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane