3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 17. 1. 2018


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje:

Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšca glede izvajanja inšpekcijskega nadzora v gostinstvu

Sklep

Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede financiranja gradnje državnih cest

Sklep

 

3. Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) – druga obravnava, EPA 2354-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=02914F34FDF0CFCDC12581D700517859&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Poročilo

- Stališče IS negospodarskih dejavnosti:

Stališče

Sklep

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) – druga obravnava, EPA 2270-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7A6042C9C826E30BC12581B1003D94D7&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

Porocilo

Sklep

 

5. Predlog zakona o  spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) – skrajšani postopek, EPA 2464-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D642D2A25C05F041C12581F60059370D&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

 - Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Porocilo

- Stališče z amandmajem IS delojemalci:

Stališče

- Stališče IS kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev:

Stališče

Sklep

 

6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava, EPA 2325-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C4724A034155AAA7C12581D700509CF6&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

- Stališče z amandmajem IS lokalnih interesov:

Stališče z amandmajem

- Poročilo Odbora DZ za gospodarstvo: 

Porocilo

- Popravek poročila Odbora DZ za gospodarstvo:

Popravek poročila

Sklep

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)  – skrajšani postopek, EPA 2417-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5AB0CF5163A5E69AC12581E9004EC272&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

 

8. Predlog resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18–28), EPA 2502-VII

- Predlog resolucije je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora:

 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=84F3B3DE98B5A907C12581FE0051E942&db=pre_akt&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

Porocilo

Sklep

Copyright 2018, Vse pravice pridržane