24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
11. 12. 2019 - 12:00
Park vojaške zgodovine Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka

SklicPredloga_za_razsiritev s 7. in 8. točko dnevnega reda

Podrobnosti_o_lokaciji_24._seje_(opis_poti)


Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnikov 23. redne seje in 8. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

a. Pobude Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z uresničevanjem infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi 

    Predlog sklepa

b. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s težavami pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč

Predlog sklepa

c. Pobude državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Danijela Kastelica v zvezi  s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju

Predlog sklepa

d. Vprasanje državnega svetnika Danijela Kastelica glede števila in strukture prejemnikov invalidskih pokojnin, ki so nižje od zneska minimalnega dohodka oziroma nižje od 300 evrov

Predlog sklepa

e. Vprasanje Komisije za državno ureditev glede stališča RS do Resolucije Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih oziroma  njene vsebine

Predlog sklepa

f. Vprasanji državnega svetnika Marjana Maučeca glede afriške prašičje kuge in zaščite domače prašičjereje

Predlog sklepa

g. Vprasanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede monitoringa nad vso uvoženo hrano oziroma njenega označevanja in sledljivosti 

Predlog sklepa

h. Pobuda_Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z ohranitvijo in revitalizacijo etnografske dediščine akad. dr. Milka Matičetovega

Predlog sklepa

i. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s poenostavitvijo postopka postavitve skrbnika otrokom s posebnimi potrebami po dopolnjenem  18. letu starosti

Predlog sklepa

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK) - druga obravnava, EPA 828-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C) – skrajšani postopek, EPA 884-VIII

 

5. Predlog Mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter Pobudi in ustavni pritožbi zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, ki se pred Ustavnim sodiščem vodijo pod številkami Up-1011/2019, U-I-214/19 in U-I-246/19

 

6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Znanost o okolju

------------------------

PREDLOGA ZA RAZŠIRITEV:

7. Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), EPA 519-VIII

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane