30. sejo Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
25. 11. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A) – druga obravnava, EPA 815-VIII

 

2. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK) - druga obravnava, EPA 828-VIII

 

3. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga - SDH za leto 2018, EPA 855-VIII

 

4. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško o poslovanju Sklada za leto 2018, EPA 850-VIII

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnikov 27., 28., 29. redne in 6. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane