54. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
12. 1. 2021 - 14:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega okenca Evropske unije za carino in spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013, EPA 1548-VIII, EU U 978

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, EPA 1566-VIII, EU U 985

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence, EPA 1567-VIII, EU U 986

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/817, EPA 1560-VIII, EU U 979

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o upravljanju azila in migracij] in Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o preselitvi] za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva ter o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818, EPA 1561-VIII, EU U 980

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju azila in migracij ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in migracije], EPA 1562-VIII, EU U 981

 

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila, EPA 1563-VIII, EU U 982

 

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU, EPA 1564-VIII,  EU U 983

 

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji, EPA 1565-VIII, EU U 984

 

10. Poročilo o delu Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve za leto 2020

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane