20. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika

Po uvodnem pozdravu gostitelja, župana občine Krško, Mirana Stanka, sta sledili predstavitvi izzivov dolgotrajne oskrbe s strani Ministrstva za zdravje, ki jih je orisala generalna direktorica Direktorata na Ministrstvu za zdravje, mag. Klavdija Kobal Straus, ter projekta Integrirana oskrba v občini Krško "MOST". Slednjega je komisiji predstavila vodja projekta, Carmen Rajer iz Centra za socialno delo Posavje, Enota Krško. Seje se je udeležilo tudi več kot dvajset vabljenih predstavnikov različnih institucij in interesnih združenj na nacionalni ravni ter predstavnikov lokalnih deležnikov, ki so vključeni v projekt MOST.

Pilotni projekt uvajanja dolgotrajne oskrbe z naslovom "Integrirana oskrba v občini Krško MOST" predstavlja enega od treh izbranih pilotnih projektov na nacionalni ravni, s katerimi se skuša preveriti ustreznost predlaganih rešitev, ki naj bi vodile do enotne sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe.

Komisija je podprla tovrsten način preverjanja ustreznosti preizkušanja načrtovanih zakonodajnih rešitev, z namenom zagotovitve njihove čim bolj učinkovite implementacije. V sklepih, sprejetih ob koncu razprave, je med drugim pozvala Ministrstvo za zdravje k čimprejšnji predložitvi predloga zakonodajne ureditve dolgotrajne oskrbe v javno obravnavo, ter opozorila na to, da bi morali biti ključni deležniki pri iskanju finančnih podlag za izvedbo zakonskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe konstruktivni, saj bi bilo škoda, da bi, navkljub dobro zastavljenemu načrtu vsebine in izvedbe storitev dolgotrajne oskrbe, zakonodajne rešitve s tega področja ponovno obstale v fazi javne obravnave. Komisija je ob tem prepoznala tudi odgovornost Državnega sveta in politike, ki tega ne sme več dopustiti. 

Dodatno je bilo opozorjeno tudi na dejstvo, da brez aktivnosti na področju izobraževalnega sistema ne bo možno zagotoviti dovolj usposobljenih in ustrezno izobraženih kadrov, ki jih bomo potrebovali za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe. Posledično je komisija pozvala k takojšnjemu začetku aktivnosti v smislu prilagoditve kurikulumov ocenjenim potrebam po tovrstnih znanjih in veščinah ter k intenzivnemu medresorskemu sodelovanju vseh ministrstev, ki lahko pripomorejo k končni uveljavitvi zadanih ciljev na področju dolgotrajne oskrbe. Poleg Ministrstva za zdravje kot nosilca projektov, zagotovo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za okolje in prostor.

Komisija je zaradi pomembnosti tematike in prvih realnih ugotovitev, ki izhajajo iz prakse izvajanja pilotnih projektov na področju dolgotrajne oskrbe, že predlagala, da se s projektom MOST seznani tudi Državni svet na enem izmed prihodnjih plenarnih zasedanj, najverjetneje že v juniju ali juliju 2019.

Foto: mag. Nuša Zupanec

Izzivi na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in pilotni projekti

Integrirana oskrba v občini Krško "MOST"

Copyright 2018, Vse pravice pridržane