Preskoči na glavno vsebino

Danijel Kastelic

Danijel Kastelic
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;
 • predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Rojen je bil 25. septembra 1965 v Ljubljani, živi na Velikem Kalu, Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica. Poročen in oče dveh  otrok, ki oba živita v svojem gospodinjstvu družinsko življenje.

Je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije  in član organov upravljanja ZZZS. V preteklem obdobju je bil dva mandata predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije in dva mandata podpredsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, katerega je krajši čas tudi vodil.

Pred nastankom invalidnosti – paraplegije, ki ga je priklenila na invalidski voziček, je bil zaposlen v gospodarstvu, nato so ga zaradi takratne zaposlovalne politike in narave dela invalidsko upokojili. Do nastanka invalidnosti je igral trobento pri godbi na pihala Stična. Dokončal je študij za inženirja metalurgije in specializiral procese. Kmalu po medicinski rehabilitaciji, pri petindvajsetih letih, aktivno vključil v delo ljubljanskega društva in Zveze paraplegikov Slovenije. V obdobju od leta 1995, ko je bil sam aktiven igralec slovenske reprezentance in vodja košarke na vozičkih pri Zvezi paraplegikov, vse do leta 2002, ko je slovenska reprezentanca dosegla največje uspehe po osamosvojitvi Slovenije. Skupaj s kolegi iz štirih evropskih držav je prek projekta Leonardo da Vinci »Traning for life« sooblikoval priročnik za mlade košarkarje na vozičkih in bil soorganizator 1. evropske konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah. Svojo bogato in aktivno športno pot je zaključil istega leta kot vodja odprave slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih na Sardiniji. V tem času je bila po njegovi zamisli  2002 ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga, ki še vedno povezuje ekipe sosednjih držav in na območju jugovzhodne Evrope. Leta 2006 je bil soustanovitelj Evropske zveze paraplegikov - ESCIF in vodja slovenske delegacije na ustanovnem kongresu v Švici. V letu 2013 je v Domu paraplegikov Pacug organiziral prvo srečanje predsednikov in generalnih sekretarjev Zvez paraplegikov iz osmih držav Jugovzhodne Evrope, kjer so ustanovili neformalno gibanje, katerega vodja je postal. Hkrati pa so na njegovo pobudo in pod pokroviteljstvom Predsednik republike in Zunanjega ministrstva RS podpisali tudi protokol o medsebojnem sodelovanju vseh omenjenih držav na področju invalidskega in socialnega varstva ter športih tekmovanj za paraplegike in tetraplegike. 

Ob svojem delu v okviru invalidskih organizacij se je vse skozi izobraževal in aktivno sodeloval na področju invalidskega in socialnega varstva. Kot član različnih delovnih skupin je sodeloval in sodeluje pri pripravi področne zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO in FŠO, Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA …). Kot ekspert z izkušnjami je predavatelj in vodja različnih delavnic s področja invalidnosti in socialnega vključevanja.  Pri njegovem delu pa mu je vsa ta leta vodilo spoštovanje Kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva. Svoje znanje vseskozi nadgrajuje na različnih področjih, med drugim je član Socialne zbornice Slovenije, sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, verificiran notranji presojevalec procesov SIQ za NVO, certificiran nadzornik Združenja nadzornikov Slovenij, ima opravljen program za usposobljenega člana strokovne komisije po Zakonu o osebni asistenci …

Zavzema se za ohranjanje in nadaljnji razvoj oziroma smiselno modifikacijo socialne države, ki ji je Republika Slovenija zavezana po določilu 2. člena Ustave. Zaradi finančne krize v preteklih obdobjih, ko so se krčile številne socialne pravice raznovrstnih družbenih skupin, bo dodatne napore vlagal tudi v to, da se te pravice ne samo ohranijo, temveč povrnejo, saj mnogim predstavljajo tisto socialno varnost, ki jim omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem osnovno kakovost življenja.

Ima aktiven odnos do specifičnih potreb različnih socialno ogroženih in diskriminiranih skupin prebivalstva, ki so iz teh ali onih razlogov odrinjeni na družbeno obrobje. Ker pa je tudi kakovost življenja navedenih kategorij prebivalstva odvisna od ekonomske in tudi sicer družbene učinkovitosti najbolj produktivnega dela prebivalstva, ima pozitivni odnos prav tako do splošne regulacije delovnih pogojev za ekonomsko in socialno življenje celotnega prebivalstva, saj ni vseeno, kako je poskrbljeno za otroško varstvo, kakšne življenjske pogoje imajo mlade družine ali je ekonomska oziroma socialna regulativa spodbudna za rojevanje otrok ….


Dejavnosti državnega svetnika:

 • udeležba na prireditvi Parašportnik leta 2022, Brdo pri Kranju, 24. 1. 2023
 • vodenje posveta Vključen svet. Projekt - Invalidnost ni poklic, Ljubljana, 10. 3. 2023
 • vodenje posveta »Digitalni svet brez ovir: posvet o stanju spletne in digitalne dostopnosti v Sloveniji«, Ljubljana, 14. 4. 2024
 • vodenje posveta o sodobnih zdravstvenih politikah, Ljubljana, 12. 5. 2023
 • udeležba na slavnostni proslavi "Kjer je volja, tam je pot", ob 60-letnici delovanja Zveze Sožitje, Ljubljana, 23. 5. 2023
 • udeležba na zborovanju z naslovom: "Volilna pravica ni kaprica" v organizaciji Zveze Sonček, Zavoda Risa in Društva za kulturo inkluzije, Ljubljana, 29. 5. 2023
 • udeležba na slavnostni prireditvi ob 30. obletnici Socialne zbornice Slovenije, Brdo pri Kranju, 9. 6. 2023
 • udeležba na Posvetu s predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem starejših in upokojencev, Ljubljana, 12. 6. 2023
 • udeležba na 12. mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev, Ivančna Gorica, 4. 7. 2023
 • udeležba na obeležitvi ob 30. obletnici delovanja ŠENT, Ljubljana, 10. 10. 2023
 • udeležba na slavnostni prireditvi ob 25-letnici delovanja Fundacije FIHO,Ljubljana, 10. 10. 2023
 • udeležba in sodelovanje na okrogli mizi v okviru Konference invalidskih podjetij 2023 z naslovm: Strategija razvoja invalidskih podjetij 2030, Ljubljana, 18. 10. 2023
 • udeležba na slovesnosti v počastitev mednarodnega dneva invalidov, Predoslje, 4. 12. 2023
 • slavnostni govornik na slovesnosti ob podelitvi listine "Občina po meri invalidov" za leto 2023, Vrtojba, 5. 12. 2023
 • udeležba na okrogli mize o pravicah invalidov, Ljubljana, 7. 12. 2023
 • gost oddaje Odprta dlan na Radiu Zeleni val, Grosuplje, 8. 12. 2023
 • gost oddaje Signal na Nova24 TV, Ljubljana, 9. 12. 2023
 • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023
 • udeležba na 16. redni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katerem je potekala obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), Ljubljana, 17. 1. 2024
 • udeležba na prireditvi Parašportnik leta 2023, Brdo pri Kranju, 23. 1. 2024
 • udeležba na posvetu: Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru - različni pogledi, skupne rešitve, Ljubljana, 5. 2. 2024
 • udeležba na delovnem posvetu: Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament – izvrševanje volilne pravice za vse volivke in volivce, ne glede na njihove osebne okoliščine, Ljubljana, 7. 2. 2024
 • vodenje posveta o dolgotrajni oskrbi, Ljubljana, 6. 5. 2024
 • udeležba slavnostne akademije ob zaključku 19. Simpozija zdravstvene in babiške nege Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih združenj medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Brdo pri Kranju, 10. 5. 2024
 • letna generalna skupščina Evropskega invalidskega foruma (EDF) (European disabillity forum) - sodelovanje v Poslovni sekciji, z razpravo na temo Politična udeležba – EU in nacionalni napredek, Ljubljana, 11. 5. 2024